Otwarty konkurs

2018-07-19 15:32:02 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia zadań publicznych

w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku

 Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

-          organizacje pozarządowe,

-          podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

 1.      Rodzaj zadań:

a.       Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców wsi Bosowice,

b.      Promocja lokalnych walorów turystyczno- kulturowych poprzez organizację imprezy plenerowej w Stopnicy,

c.       Popularyzowanie wiedzy na temat drogi Polski do niepodległości poprzez organizację imprez patriotycznych.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosi zadanie a - 14000,00zł, zadanie b -12733,00zł, zadanie c – 7088,00zł

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostaną wybrane najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

 4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 30 listopada 2018 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

 5. Termin składania ofert - do 10 sierpnia 2018 roku do godziny 13:00

 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich

 7. W 2017 i w 2018 roku nie udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich na realizację zadań publicznych analogicznych z niniejszym konkursem.

Zobacz również: