Otwarty konkurs

2019-11-07 12:26:04 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)
1.    Rodzaj zadania - organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 180 dzieci z obszaru Miasta i Gminy Stopnica. Miejsce wykonania badania – Stopnica.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 20 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2019 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  29 listopada 2019 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019

7. W 2018 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wyniosła 27 000,00 zł (Profilaktyka i promocja zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 330 dzieci z obszaru Miasta i Gminy Stopnica).
W 2019 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci.

Zobacz również: