Otwarty konkurs

2020-02-07 13:17:31 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

- organizacje pozarządowe,

- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

1. Rodzaj zadania - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 90 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do 2 marca 2020 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie sportu i kultury fizycznej w roku 2020

7. W 2019 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 100 000,00 zł (LKS Piast - popularyzowanie gry w piłkę nożną – 100 000 zł)

W 2020 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zobacz również: