Otwarty konkurs

2020-08-14 14:06:19 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

-          organizacje pozarządowe,

-          podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

 

1.    Rodzaj zadania: ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) - prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 25 000zł.

 

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

 

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

 

5. Termin składania ofert - do 7 września 2020 roku do godziny 13:00.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2020.

 

7. W roku 2019 udzielono 20 000 zł dotacji.

W roku 2020 nie udzielono dotacji.

Zobacz również: