Otwarty konkurs

2021-01-26 13:36:24 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

1.    Rodzaj zadania - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 90 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2021 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  17 lutego 2021 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2021

7. W 2020 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 90 000,00 zł
W 2021 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zobacz również: