OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

2021-02-12 15:47:21 OGŁOSZENIA

Otwarty nabór partnerów na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu lub Klubu „Senior +

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Gmina Stopnica na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), jako Oferent, do konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025”, ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólną z Gminą Stopnica realizacją zadań przewidzianych w programie SENIOR+ na lata 2021-2025.

 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter oferty wstępnej i nie stanowi ogłoszenia  konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze

W naborze mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe (wkład własny partnera w wysokości do 20% całkowitego kosztu zadania) oraz wspólnie uczestniczyć będą w przygotowaniu oferty jak również w jej realizacji.

 

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) z terenu Gminy Stopnica poprzez umożliwienie korzystania im z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, poprzez wspólne przygotowanie oferty w Module I i/lub II konkursu oraz jej realizację  w okresie  od 2021 r. do 2025 r.- zgodnie z zapisami Rządowego Programu „Senior +”.

 

 

 

Przewidywany zakres działań dla każdego Partnera

1.                 Współpraca w przygotowaniu oferty konkursowej.

2.                 Współpraca w realizacji zadań przewidzianych w ofercie.

 

Wymagania wobec partnera

1.                 Zgodność działalności statutowej partnera z celem głównym Programu.

2.                 Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym konkursu.

3.                 Posiadanie niezbędnych zasobów lokalowych, kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa zgodnych z wymogami Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

4.                 Wyrażenie zgody na współpracę z Gminą Stopnica, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/porozumienia.

 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze Partnerów

1.        Informacje charakteryzujące Partnera oraz zakres jego celów statutowych (w tym wykazanie pokrywania się tych celów z celem Partnerstwa)

2.        Informacje dotyczące dotychczasowego doświadczenia podmiotu w realizacji zadań związanych z aktywizacją Seniorów.

3.        Przedstawienie diagnozy i proponowanych rozwiązań problemów osób starszych w środowisku wiejskim.

4.        Opis grupy docelowej z terenu gminy Stopnica z podziałem na płeć i wiek potencjalnych beneficjentów zadania.

5.        Informację na temat wkładu własnego partnera w realizację partnerstwa (zasoby: finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne) z określeniem ich wysokości w przeliczeniu na środki finansowe.

6.        Opis sposobu zarządzania zadaniem z uwzględnieniem personelu kluczowego i podziału obowiązków zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

7.        Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, sprawozdanie za okres - od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

8.        Aktualny statut organizacji pozarządowej oraz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.        Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równorzędnego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

10.    Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego, Miasta i Gminy Stopnica.

11.    Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności

1. Znajomość problemów grupy docelowej oraz uzasadnienie potrzeby realizacji działań zawartych w ofercie.

2. Zgodność proponowanych działań i celów zawartych w ofercie potencjalnego partnera z celem partnerstwa.

3. Doświadczenie oferenta w realizacji działań z Seniorami.

 

Kryteria wyboru partnerów

1. Zgodność działania statutowych partnera z celami partnerstwa – 0 - 10 pkt.

2. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań (zasoby: ludzkie, organizacyjne,

techniczne i finansowe) – 0 - 20 pkt.

3. Propozycja realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla potencjalnego partnera projektu – 0 - 20 pkt.

4. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze – 0 - 30 pkt.

5. Rekomendacje – 0 – 10 pkt.

 

Procedura wyboru partnera:

Wnioskodawca dokona oceny spełnienia w/w wymagań przez potencjalnych partnerów.

Z podmiotami spełniającymi te wymagania przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące doprecyzowania ostatecznej wartości merytorycznej zadania, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy Partnerem i Liderem, sposobu zarządzania partnerstwa oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy partnerstwa.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Termin składania ofert:  8 marca 2021 r. do godz. 10.00.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty nabór partnerów na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu lub Klubu „Senior +” na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Stopnica

28-130 Stopnica,

ul. Tadeusza Kościuszki 2

w godz. 7.00 – 15.00

Liczy się data wpływu do Biura Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

2. Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku wycofania przez oferenta.

3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje

Zadanie jest realizowane w oparciu o Rządowy Program ”Senior +”.

Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany lub wycofania się z zadania w przypadku zmian w Rządowym Programie „Senior +”.

Gmina zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania oferty i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji oferty w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji oferty przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na najlepsze projekty dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020” oraz Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 zawierające szczegółowe wytyczne można odnaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/seniorzypolityka-senioralna

 

Zobacz również: