Klauzula informacyjna - transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - przesłanka przepis prawa

2021-03-09 10:02:49 OGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41-3779-800).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@stopnica.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz do realizowania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 us.1 lit. d i e , art. 9 ust.2 lit. h oraz i w/w Rozporządzenia – to jest do zebrania danych osób chętnych do skorzystania z transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizującej program szczepień oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Zobacz również: