Wyniki konsultacji

2021-03-15 21:51:51 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia zmian rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Wyniki konsultacji

Zobacz również: