Otwarty konkurs

2021-05-26 15:11:29 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

1. Rodzaj zadania - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, w szczególności poprzez prowadzenie, współprowadzenie, zlecenie prowadzenia, wsparcie, zapewnienie dostępu mieszkańcom do infrastruktury ośrodków wsparcia o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych na obszarze Gminy Stopnica, poprzez prowadzenie Klubu Seniora w Stopnicy

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 50 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania: 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  17 czerwca 2021 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie pomocy społecznej w roku 2021

7. W 2020 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w pomocy społecznej wyniosła 0,00 zł

W 2021 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zobacz również: