Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-08-05 12:07:22 Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. rolnictwa i działalności gospodarczej.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
2) doświadczenie zawodowe min. 3 lata;
3) umiejętność obsługi komputera;
4) umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
5) obywatelstwo polskie;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nieposzlakowana opinia;
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
10) znajomość przepisów prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie zwierząt, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o transporcie drogowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo przedsiębiorców oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) wykształcenie z zakresu rolnictwa lub ochrony środowiska;
2) odpowiedzialność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia;
3) samodzielność w działaniu, kreatywność;
4) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
5) umiejętność sprawnej organizacji pracy;
6) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel;
7) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) Wykonywanie zadań wynikających z ustaw:
a) o swobodzie działalności gospodarczej:
- obsługa przedsiębiorców dokonujących wpisów i innych operacji w centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- potwierdzanie danych dotyczących spraw znajdujących się w archiwalnej gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
b) o krajowym rejestrze sądowym – zapewnienie interesantom:
- wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
- urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
- dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych,
c) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalaniem opłat za te zezwolenia,
- proponowanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu,
- kontrola warunków sprzedaży określonych w zezwoleniach i opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
- współpraca z Komisją i pełnomocnikiem do spraw Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- opracowywanie projektów uchwał w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
- prowadzenie procedury związanej z wydaniem decyzji o wygaszeniu lub cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
d) o przeciwdziałaniu narkomanii – wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych,
e) o ochronie zwierząt – wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
f) prawo łowieckie:
- opiniowanie rocznych planów łowieckich,
- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich.

2) Prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa:
a) opiniowanie wniosków w sprawach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zalesiania gruntów,
b) informowanie pisemne właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
c) opiniowanie wniosków właścicieli lasów w sprawie nieodpłatnego udostępniania sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne zalesianie.
3) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej wynikających z ustawy – Prawo wodne.
4) Przeprowadzanie procedury administracyjnej w sprawie wydawania decyzji środowiskowych oraz uzgodnień i opinii w ramach ocen oddziaływania na środowisko.
5) Wykonywanie zadań wynikających z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica.
6) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy.
7) Realizacja zadań dotyczących organizacji, prowadzenia i aktualizacji dokumentacji do spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych – koordynowanie wykonania zadań w tym zakresie oraz prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem spisów.
8) Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji, regulaminów i dyscypliny pracy a w szczególności art. 100 kodeksu pracy.

4. Warunki pracy:
1) praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica – planowany termin nawiązania stosunku pracy od 01.09.2021 r.;
2) praca przy komputerze;
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;
4) brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
4) oświadczenia kandydata (wg załączonego wzoru) o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;
- wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

7. Inne:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej” w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2021 r., o godz. 12.00.
2) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;
3) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
4) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;
5) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, tel. 41 3779 802 (w okresie trwania naboru) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Stopnica, tel. 41 3779 800
(po zakończonym naborze);
7) zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
Druki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanie zdrowia, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
3. Klauzula informacyjna.Zobacz również: