Otwarty konkurs

2022-01-21 20:59:14 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2022 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-  organizacje pozarządowe,
-  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

1.  Rodzaj zadań:
a)  w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia
- organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2022 r. wynosi 25 000,00 zł.
W 2021 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 22 000,00 zł
W 2022 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.

- prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych (realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.);
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2022 r. wynosi 30 000,00 zł.
W 2021 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 25 000,00 zł
W 2022 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.

b)  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu)
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2022 r. wynosi 100 000,00 zł.
W 2021 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 100 000,00 zł
W 2022 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.

c)  w zakresie pomocy społecznej
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo (Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, w szczególności poprzez prowadzenie, współprowadzenie, zlecenie prowadzenia, wsparcie, zapewnienie dostępu mieszkańcom do infrastruktury ośrodków wsparcia o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych na obszarze Gminy Stopnica, poprzez prowadzenie Klubu Seniora w Stopnicy)

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2022 r. wynosi 110 000,00 zł.
W 2021 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 50 000,00 zł
W 2022 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.


3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  14 lutego 2022 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej  2022 roku.Zarządzenie - plik do pobrania

Zobacz również: