Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2022-10-05 08:42:07 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

1. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie: 03 – 10 października 2022 r.

2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Stopnica.

3. Zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu uchwały organizacje i podmioty dokonują w formie papierowej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w terminie podanym w ogłoszeniu.

W załączeniu projekt uchwały oraz program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

(-) Ryszard Zych

 

Projekt uchwały

Zobacz również: