OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Busko-Zdrój oraz gminy Stopnica dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busk

2022-12-19 14:48:43 OGŁOSZENIA

Stopnica, dnia 14.12.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Busko-Zdrój oraz gminy Stopnica dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie przepisów działu III rozdziałów 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy Stopnica oraz wszystkich zainteresowanych osób

z projektem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój) oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Przedmiotem konsultacji jest „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” – dalej zwany jako PZMM MOF Busko-Zdrój. W ramach prac nad w/w dokumentem przeprowadzono szereg badań i analiz z zakresu mobilności mieszkańców gmin wchodzących w skład MOF Busko-Zdrój, a także przeprowadzono warsztaty konsultacyjne z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i Gminy Stopnica, jak i zaproszonymi interesariuszami, w tym przedstawicielami przedsiębiorców, przewoźników i zainteresowanych mieszkańców. Warsztaty miały na celu zapoznanie interesariuszy z tematyką opracowywanego dokumentu oraz poznanie potrzeb, problemów i preferencji kluczowych interesariuszy w odniesieniu do mobilności. Przedkładany projekt dokumentu powstał zatem we współpracy specjalistów oraz mieszkańców MOF Busko-Zdrój. Dla projektu przygotowana została także Prognoza oddziaływania na Środowisko, która wraz z PZMM MOF Busko-Zdrój poddana zostaje konsultacjom społecznym.

Proces konsultacji społecznych będzie prowadzony przez 21 dni, tj. w okresie od 19.12.2022 roku do 09.01.2023 roku.

Konsultacje odbędą się poprzez zgłaszanie uwag i opinii w następujących miejscach i formach:

1)  elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: justyna@stopnica.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne - projekt PZMM MOF Busko-Zdrój”, w czasie trwania konsultacji;

 2)    papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica z dopiskiem „Konsultacje społeczne - projekt PZMM MOF Busko-Zdrój” (obowiązuje data wpływu), w czasie trwania konsultacji;

3)       ustnie do protokołu, w miejscu wyłożenia dokumentów - tj. Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, pok. Nr 6B w czasie trwania konsultacji.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt.3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania uwag lub propozycji zmian do ww. PZMM MOF Busko-Zdrój.

W załączeniu (do pobrania w plikach):

1)       Projekt: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” (.pdf).

2)       Projekt: „Prognoza odziaływania na środowisko” (pdf.).

3)       Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian (w wersji 1.pdf  2.pdf i edytowalnej w formacie 1.doc 2.doc).

Zobacz również: