Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica” or

2023-01-16 14:01:28 OGŁOSZENIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” jego ustaleń.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Stopnicy uchwały Nr XXVIII/64/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”, oraz o przystąpieniu do opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko” w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska jego ustaleń.

Położenie terenu objętego Zmianą Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary precyzuje załącznik graficzny, stanowiący integralną część przytoczonej na wstępie uchwały, będący do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy – pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do wyżej wymienionego planu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, 28–130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2 (pokój 6), w terminie do dnia 14.02.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski do Prognozy”, zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, 28–130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2 (pokój 6), w terminie do dnia 14.02.2023 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o  podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi e ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 

1)      Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica z siedzibą: 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; e-mail:gmina@stopnica.pl, tel. 41 377 98 00.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:iodo@stopnica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 4 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

4)      Odbiorcami danych osobowych będzie Pracownia Architektura.Krajobraz Paula Zdybiowska-Piec, ul. Karczówkowska 23 lok. 5, 25-711 Kielce w zakresie niezbędnym do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica” oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 553 ze zm.).

6)      Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7)      Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8)      Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9)      Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10)  Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

11)  W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano –art. 8a ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

treść obwieszczenia

Zobacz również: