Obwieszczenie

2021-12-08 08:12:16 OGŁOSZENIA

Świętokrzyski Wojewódzki konserwator zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4328/2021 z dnia 01.12.2021 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-11-12 09:35:31 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica więcej»

Wyniki konsultacji

2021-11-08 13:57:29 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-10-25 11:23:33 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 ogłoszonego w dniu 29 września 2021 roku więcej»

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2021-10-15 18:11:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Otwarty konkurs

2021-09-29 11:12:08 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 więcej»

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2021-08-10 11:15:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2021-08-10 11:12:33 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2021-07-08 14:55:15 OGŁOSZENIA

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-06-09 15:07:34 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy więcej»