Protokół Nr IX/07

Wersja do druku

Protokół Nr IX/07

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 12 lipca 2007r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- radca prawny Wojciech Zręda,
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia i 24 maja 2007r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 maja 2007r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zmian w budżecie gminy na 2007 rok. ( 2 uchwały),
 b) zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia
 Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań,
 c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami dla
 Gminy Stopnica na lata 2005-2008”.
 d) zakupu nieruchomości,
 e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia IX sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po czym otworzył dyskusję nad jego treścią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Ad.3. Protokoły z sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia i 24 maja 2007r. zostały wyłożone do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad ich treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu Nr VII/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. głosowało 13 radnych.
Za przyjęciem protokółu Nr VIII/07 z dnia 24 maja 2007r.głosowało 13 radnych.


Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 maja 2007r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec zapytał czy ze strony gminy podjęto działania w zakresie serwisowania szkolnej sieci internetowej.
 - w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że w sprawie serwisowania szkolnej sieci internetowej ogłoszono przetarg.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedłożoną informacją o realizacji uchwał.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.


Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- Radny Jerzy Cichoń zapytał jak na czas wakacji na terenie gminy przygotowane są szkoły, czy opracowano programy organizowania dla dzieci i młodzieży wolnego czasu?
- radny Cezary Borowiec zapytał czy przystąpiono już do realizacji wniosku w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg Stopnica-Wolica, oraz czy wszystkie kasztanowce na terenie gminy zostały zabezpieczone?. W dalszej wypowiedzi nawiązując do wniosku mieszkańców budynku socjalnego w Stopnicy w sprawie ustawienia garaży przy budynku socjalnym zapytał czy prawnie możliwym jest wykonanie powyższego.


Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie Pikniku „Dni Stopnicy” 2007.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok polegających na zwiększeniu wydatków na remont dróg gminnych o kwotę 768.000 zł oraz zwiększenia udziału własnych środków w inwestycji „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską oraz infrastrukturę rekreacyjną w Suchowoli” o kwotę 20.043 zł.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005-2008”.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie projektu uchwały o obiekty małej architektury sakralnej w miejscowościach Mietel i Szczeglin.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek .Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Falęcin Stary oznaczonej Nr 821 o pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (radny Ryszard Grzegorczyk chwilowo nieobecny).
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od pewnego czasu prowadzona jest korespondencja między Urzędem Gminy, Radą Gminy a p.Czesławem Kozłowskim. Przypomniał, że Pan Czesław Kozłowski złożył skargę na działalność urzędników których obwinia o popełnienie błędów w wyniku czego poniósł określone straty. W związku z powyższym pan Kozłowski wniósł o wskazanie i ukaranie winnego. Na zarzuty podniesione w złożonych skargach zainteresowanemu udzielono odpowiedzi. Zdaniem skarżącego odpowiedzi te nie były zadawalające w związku z czym zwrócił się z kolejnym pismem do Rady Gminy w Stopnicy oraz Wojewody Świętokrzyskiego. Pismo adresowane do Rady Gminy na działalność Wójta zostało skierowane do rozpatrzenia przez komisję Rewizyjną o czym poinformowano skarżącego. Po rozpatrzeniu pisma przez Komisję Rewizyjną udzielono zainteresowanemu odpowiedzi informując, że Rada Gminy uznaje reprezentowane przez Wójta Gminy stanowisko w sprawie za prawidłowe i je akceptuje. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Po otrzymaniu tej odpowiedzi skarżący zwrócił się z pismem do Wojewody zarzucając Radzie Gminy bezczynność polegająca na nieterminowym udzieleniu odpowiedzi. W nawiązaniu do powyższego Wojewoda zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy z pismem o wprowadzenie sprawy skargi p. Kozłowskiego pod obrady najbliższej sesji Rady Gminy i o podjęcie stosownej uchwały. Z treścią w/w pisma Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Janowi Kowalik który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi p. Kozłowskiego. Wyciąg z protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 maja 2007r. stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.


Ad. 8. W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
- w sprawie przygotowania szkół do wakacji poinformował, że Dyrektorzy Szkół nie złożyli informacji na temat przebiegu ferii zimowych jak również opracowanych programów na czas wakacji. Dzieci i młodzież korzystają w czasie wakacji z boisk sportowych na placu szkolnym oraz z kortu tenisowego lecz brak jest opiekuna ze strony nauczycieli, jedyną osobą która pełni nadzór na obiektach sportowych jest dozorca zatrudniony przez Urząd Gminy.
- przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg Stopnica-Wolica zostanie oznakowane z chwilą zakończenia budowy chodnika na tym odcinku, część projektu oznakowania przejścia jest już wykonana, podpisano już umowę na ustawienie fotoradaru, wstępny termin wykonania określono na m-c wrzesień 2007r.
- kasztanowce na terenie gminy zostały zabezpieczone poprzez szczepionki.
- ustawienie garaży przy budynku socjalnym nie jest realne ponieważ lokale socjalne to przejściowe zapewnienie lokalu mieszkalnego który z chwilą zmiany sytuacji finansowej mieszkającej tam rodziny może ulec wypowiedzeniu.
W nawiązaniu do pisma Wojewody Świętokrzyskiego Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów o podjęcie w swoich sołectwach działań w sprawie wymiany dowodów osobistych mieszkańców. Sporządzone wykazy osób posiadających stare dowody osobiste przekazano sołtysom.


Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Jerzy Cichoń zwrócił się do Wójta Gminy o podjęcie działań w zakresie powołania Ośrodka Kultury, zdaniem radnego w przyszłym roku należy w budżecie gminy na ten cel zabezpieczyć pewne środki,
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że powołanie Ośrodka Kultury wiąże się z pewnymi wydatkami dlatego też do budżetu gminy na 2008r. należy złożyć stosowny wniosek.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o uporządkowanie poboczy (usuniecie krzaków) przy drodze Konary-Smogorzów, oraz o przystąpienie do rozbiórki budynku dawnego sklepu w Konarach
- w nawiązaniu do wniosku dotyczącego rozbiórki budynku Wójt Gminy poinformował, że prace zostaną rozpoczęte z chwilą uzyskania pozwolenia ze Starostwa. W ramach środków planowanych na drogi zostanie skierowana koparka celem uporządkowania poboczy.
- radny Cezary Borowiec ponownie zgłosił wniosek o wygospodarowanie w budżecie gminy środków na zajęcia wyrównawcze dla dzieci w roku szkolnym 2007/2008.
- W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że istnienie możliwość wygospodarowania środków lecz tematem tym winni zająć się Dyrektorzy Szkół. Nawiązując do dyskusji dotyczącej odbioru śmieci Wójt Gminy poinformował, że z uwagi na wymóg segregacji śmieci zostaną zlikwidowane kontenery a wprowadzone pojemniki na śmieci dla każdego gospodarstwa domowego. Umowa będzie podpisana indywidualnie z firmą odbierającą śmieci.
- Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przeprowadzenie remontu ogrodzenia przy budynku socjalnym w Stopnicy.
- Sołtys wsi Suchowola Maj Marek zapytał czy zakupiono już przystanki PKS i kiedy zostaną ustawione?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że przystanki PKS zostaną zakupione w najbliższym czasie a ich montaż nastąpi w okresie wakacji.


Ad.10. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.Zakończenie sesji nastąpiło o godz.10.50.

Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1197

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-27 09:29:52
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-09-27 09:58:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-27 09:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony