Protokół Nr X/07

Wersja do druku

Protokół Nr X/07

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 22 sierpnia 2007r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- radca prawny Wojciech Zręda,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 Helena Rokita.
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy,

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 12 lipca 2007r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007 r.
b) zmian w budżecie gminy na 2007 rok ( 2 uchwały).

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia X sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Stanisława Dusińskiego byłego radnego Rady Gminy Stopnica.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po czym otworzył dyskusję nad jego treścią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.

Ad. 4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 lipca 2007r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią przedłożonego sprawozdania.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania glosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacji uchwał.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Jerzy Cichoń zapytał ile już na terenie gminy wykonano dróg w ramach pożyczki 1 mln. zł., jak będzie zagospodarowany budynek po byłej „Cepelii” oraz zgłosił wniosek o przyjęcie do realizacji budowy chodnika w Stopnicy przy drodze wojewódzkiej Stopnica-Staszów (w stronę Spółdzielni Usług Rolniczych).
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o przyjęcie do realizacji wykonanie asfaltowania drogi w Konarach. Zdaniem radnego w pierwszej kolejności należy wykonać drogi służące mieszkańcom jako dojazd do posesji natomiast w drugiej kolejności wykonywać drogi do lasów i pól.
- radny Cezary Borowiec przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy zgłaszał wniosek w sprawie wygospodarowania w budżecie gminy środków w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze dla dzieci. Z udzielonej przez Wójta Gminy odpowiedzi wynikało, że istnieje możliwość wygospodarowania środków lecz tematem winni zająć się Dyrektorzy Szkół. Poinformował, że do obecnej chwili Dyrektorzy środków tych nie otrzymali mimo opracowanego planu ich przeznaczenia. W dalszej wypowiedzi radny Borowiec poruszył problem przeprowadzenia remontu prysznicy w budynku sportowym na stadionie. Zapytał co będzie z przedszkolami unijnymi po grudniu br. ponieważ z tym terminem kończą się umowy.
- radny Jerzy Cichoń zapytał czy Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o dotację na likwidację pokrycia dachowego eternitem?

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał w sprawie:
- zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007 rok.
Po odczytaniu projektu uchwały głos zabrali:
- radny Grzegorz Rokosz zapytał w jakiej wysokości z kwoty 70.440 zł określonej w projekcie uchwały będą przydzielone środki na poszczególne świetlice wymienione w załączniku do uchwały?.
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że w projekcie uchwały ulega zmianie jedynie wysokość kwoty na wydatki inwestycyjne która jest podwyższona o 43.440 zł. i wynosić będzie 70.440 zł. z czego kwota 25.000 zł zostanie przekazana na remont świetlicy w Suchowoli. Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że wykaz świetlic środowiskowych wymienionych w załączniku do uchwały nie ulega zmianie w stosunku do zapisu w uchwale budżetowej na 2007rok.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwoty: 65.700 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontów na drogach gminnych, 20.000 zł na odmulenie stawu w m. Suchowola, 26.000 zł. jako zwiększenie wydatków na organizację festynu oraz zakup publikacji książkowych i albumów promujących gminę, 14.300 zł. - zwiększenie dotacji dla Powiatu związku z budową chodnika.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec zapytał które wydatki w budżecie gminy zostają zmniejszone w celu przeniesienia środków na wykonanie powyższego oraz zapytał jaką kwotą zamknie się koszt organizowanego festynu w Stopnicy?
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że od firmy która wygrała przetarg na dzierżawę placu szkolnego na czas organizowanego festynu wpłynęła kwota 26.000 zł o którą należy zwiększyć dochody budżetu gminy. Wstępny koszt festynu to ok. 36.000 zł. W dalszej wypowiedzi poinformowała, że w projekcie uchwały założono zmniejszenie wydatków budżetowych z planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł. zwiększając w ramach tej kwoty wydatki na remonty dróg gminnych, odmulenie stawu w Suchowoli oraz zwiększenie dotacji dla Powiatu w związku z budową chodnika.
- radny Jerzy Cichoń zapytał komu zlecono wykonanie odmulenia stawu w Suchowoli oraz cyt. „co tam będzie”?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że nie ustalono jeszcze wykonawcy odmulenia stawu ponieważ czynności z tym związane zostaną podjęte po przyjęciu uchwały w przedmiotowej sprawie. Po wykonanie odmulenia staw ten będzie służył jako zbiornik wodny.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Gminy radny Sztuk Czesław poinformował, że staw o którym mowa spełnia dużą rolę dla mieszkańców wsi Suchowola szczególnie w okresie wiosennym i letnim zbierając wodę opadową co w przypadkach roztopów czy intensywnych opadów deszczu zapobiega podtopieniu gospodarstw.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych o kwotę 23.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Stopnicy pompy głębinowej do zamontowania na ujęciu wody w Wolicy po czy przedstawił wniosek Kierownika Zakładu w przedmiotowej sprawie.
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy zwrócił uwagę, że trudna sytuacja finansowa zakładu wynika między innymi z odrzucenia przez Radę Gminy wniosku Kierownika ZGK w sprawie ustalenia cen wody i ścieków wyliczonych w oparciu o sporządzoną kalkulacją.
- radny Czesław Sztuk poddał pod rozwagę inną możliwość wygospodarowania środków przez Zakład jak np. świadczenie usług dla mieszkańców.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy Ryszard Zych informując:
- na pierwszy etap asfaltowania dróg gminnych podpisano już umowę z firmą CEWAP Celiny, natomiast na drugi etap asfaltowania nie podpisano jeszcze umowy z uwagi na trwającą procedurę przetargową.
- brak możliwości prawnych do egzekwowania od właściciela budynku byłej „Cepeli”
sposobu wykorzystania tego budynku gdzie w zamierzeniach było prowadzenie działalności gospodarczej a w związku z tym nowe miejsca pracy.
- Rada Gminy nie podjęła decyzji w sprawie budowy chodnika przy drodze Stopnica-Staszów ponieważ opracowany projekt budowy chodnika zawiera również asfaltowanie drogi. Prowadzone będą rozmowy z właścicielem drogi na temat wspólnego finansowania budowy chodnika. Jeżeli w tym temacie zostanie zawarte porozumienie i Rada Gminy przeznaczy w budżecie Gminy środki na ten cel realnym stanie się budowa chodnika o którym mowa.
- do drugiego etapu asfaltowania dróg przystąpiono z chwilą przeznaczenia przez Radę Gminy dodatkowych środków. Do przetargu ogłoszonego w drugim etapie ujęto drogi uzgodnione z radnymi lecz nie ujęte w pierwszym etapie.
- wniosek dotyczący wygospodarowania w budżecie gminy środków na zajęcia wyrównawcze dla dzieci zostanie rozpatrzony z chwilą opracowania przez Dyrektora Szkoły programu ponieważ zajęcia te nie są zawarte w karcie nauczyciela.
- przeprowadzono remont prysznicy w budynku na stadionie jeżeli będzie taka potrzeba istnieje możliwość montażu dodatkowych prysznicy.
- istnieje możliwość przedłużenia funkcjonowania 3 przedszkoli współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do miesiąca lutego 2008r. W temacie tym prowadzone są rozmowy. Istnieje możliwość dalszego funkcjonowania ośrodków przedszkolnych lecz prowadzonych przez stowarzyszenie.
- zbiórkę i utylizację eternitu można wspólnie z powiatem dofinansowywać lecz wcześniej w tym temacie Rada Gminy musi opracować i przyjąć program.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przyjmuje wnioski w sprawie dofinansowania usunięcia eternitu lecz na ten cel posiada określone środki.

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał od kiedy planowane jest rozpoczęcie pierwszego oraz drugiego etapu asfaltowania dróg?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że termin wykonania zadania upływa z okresem 3 miesięcy od dnia podpisania umowy w związku z czym w najbliższych dniach firma która wygrała przetarg przystąpi do asfaltowania pierwszego etapu, natomiast na drugi etap asfaltowania dróg nie podpisano jeszcze umowy ponieważ nie zakończyła się procedura przetargowa.
- radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek o zamontowanie w budynku na stadionie drugiego bojlera w celu zapewnienia ciepłej wody dla korzystających z budynku sportowców.
- sołtys wsi Suchowola Marek Maj zapytał kiedy i kto będzie odbierał kontenery na śmieci oraz kto będzie pobierał opłatę za wykonaną usługę? Zapytał również w jakim terminie nastąpi wymiana przystanków PKS w miejscowości Suchowola?
- sołtys wsi Stopnica Jan Kolasiński zgłosił propozycję dokonania przeglądu starych studni,
Odpowiedzi na pytania dotyczące odbioru kontenerów na śmieci udzielił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik informując, że firma która rozdała pojemniki oraz podpisała umowy z mieszkańcami będzie odbierać kontenery za ustaloną w umowie opłatą. Poinformował również, że w przypadku gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje tylko jedna osoba należy fakt ten zgłosić do firmy obsługującej odbiór śmieci ponieważ w takim przypadku zostanie wydany worek i naliczona niższa opłata. Termin odbioru pojemników zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez sołtysów.
W odpowiedzi na kolejne pytania Wójt Gminy poinformował:
- termin ustawienia przystanków PKS przesuwa się z uwagi na brak w Zakładzie Gospodarki Komunalnej odpowiedniej liczby pracowników, niemniej jednak zostaną podjęte czynności zmierzające do ustawienia przystanków przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
- gmina posiada inwentaryzację studni gminnych które w odpowiedni sposób są zabezpieczone, natomiast nie w kompetencji gminy jest inwentaryzacja studni na prywatnych posesjach.
- radny Józef Fiutko zgłosił propozycję rozważenia możliwości budowy studni głębinowych na polach w celach nawadniania pól w okresie suszy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zwrócił się do Rady Gminy o wsparcie finansowe zakupu karetki pogotowia po czy zgłosił propozycję aby wniosek ten przed kolejną sesją został rozpatrzony przez stałe Komisje Rady Gminy. Nawiązując do zaproszenia samorządowców na ogólnopolską pielgrzymkę która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2007r. na Jasnej Górze Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów i zgłaszanie swojego udziału w pielgrzymce celem ustalenia spraw organizacyjnych wyjazdu. Nawiązując do wniosku radnego Fiutko Przewodniczący Rady Gminy zobowiązał Wójta Gminy do rozeznania sytuacji związanej z możliwością otrzymania środków unijnych na budowę studni głębinowych do nawadniania pól.

Ad.10 Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 11.45.

Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2383

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-03 10:44:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-10-03 13:41:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-03 13:41:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony