Uchwała Nr XI/45/07 z 2 października 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XI/45/07
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 2 października 2007r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700, rozdziale 70005, w § 0870 o kwotę zł 20.000,00
2.Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 010, w rozdziale 01095 w § 0770 o kwotę zł 20.000,00


§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
a) w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 4810 o kwotę zł 2.880,00
b) w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 6060 o kwotę zł 22.120,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 4270 o kwotę zł 25.000,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
Zmianę planu dochodów dokonuje się na podstawie uzyskanych dochodów ze sprzedaży działek rolnych. Kwotę zł 25.000zł przeznacza się na remont pokrycia dachowego na przystankach autobusowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1212

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-15 11:25:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-10-15 13:34:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-15 13:34:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony