Zarządzenie Nr 73/07 z 9 października 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 73/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 9 października 2007 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 ust 1. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rumoszu z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2007r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.

1. Helena Rokita             - Przewodnicząca Komisji
2. Mirosław Siekierski      - Sekretarz Komisji
3. Krzysztof Rogala          - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie
i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem  o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 997

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-18 08:53:40
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-10-18 08:59:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-08 12:41:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony