Uchwała Nr 20/2003 z 28 VIII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 20/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) oraz art.18 i art.19 pkt 1 lit.d  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 20,00 zł.

§ 2

Opłata administracyjna podlega uiszczeniu przed dokonaniem czynności administracyjnych w kasie Urzędu Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2069

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-08 10:08:54
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-08 10:08:54
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2007-06-22 15:12:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony