Uchwała Nr XII/56/07 z 4 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XII/56/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2007r.

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Na podstawie art. 188 pkt l i art. 191 ust. l pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, póz. 483 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. l pkt l ustawy z dnia l sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, póz. 643 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Wnosi się do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodne z art. 16 ust. 2, art. 163, art. 164 ust. 3 oraz art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.) w zakresie w jakim obciąża on gminę prowadzącą własne przedszkole publiczne i zapewniającą w nim miejsca, obowiązkiem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę do przedszkola prywatnego, do którego uczęszcza mieszkaniec gminy obciążonej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Rada Gminy Stopnica wnosi o zbadanie przepisu art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1997r. o oświacie ze wskazanymi powyżej przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi funkcjonowanie i ustrój jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotowy Przepis brzmi następująco:
Art. 90 ust. 2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę naprowadzenie przedszkola publicznego.
2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.
Zasada ustawowa ust. 2c (wyrażona wyżej) powinna mieć zastosowanie jedynie w sytuacji, kiedy gmina nie prowadzi przedszkola na własnym terenie, lub też gdy brak w nim jest miejsc.
Gmina Stopnica prowadzi przedszkole publiczne oraz zapewnia w nim miejsca dla wszystkich chętnych osób. Mimo tego część mieszkańców posyła dzieci do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Busko Zdrój. Gmina Busko Zdrój obciąża Gminę Stopnica kosztami udzielonej dotacji dla Przedszkola „Smerfuś" i dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1115

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-10 12:13:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-12-10 12:14:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-10 12:14:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony