Zarządzenia z 2008r.

Wersja do druku

    

Zarządzenie Nr 1/08 z 2 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. „Remont zbiornika wodnego w Suchowoli”

Zarządzenie Nr 2/08 z 18 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 3/08 z 28 stycznia 2008r.

W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Szczeglin dla wyboru sołtysa.

Zarządzenie Nr 4/08 z 11 lutego 2008r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 5/08 z 11 lutego 2008 roku

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości powyżej 14 000 euro, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 6/08 z 11 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 7/08 z 12 marca 2008 r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 8a/08 z 27 marca 2008r.

w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”

Zarządzenie Nr 8/08 z 27 marca 2007r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Zarządzenie Nr 9/08 z 1 kwietnia 2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 10/08 z 7 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/08 z 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 12/08 z 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 13/08 z 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 14/08 z 24 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 15/08 z 5 maja 2008 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 16/08 z 05 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 17/08 z 12 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 18/08 z 16 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 19/08 z 16 maja 2008 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 20/08 z 19 maja 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 z 23 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 22/08 z 30 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/08 z 6 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 24/08 z 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 25/08 z 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 26/08 z 20 czerwca 2008 roku

w sprawie wkładu własnego do projektu pn. „Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach: Czyżów, Klępie Górne i Strzałków” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” PO KL 2007-2013

Zarządzenie Nr 27/08 z 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 28/08 z 4 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 29/08 z 7 lipca 2008 roku

w sprawie planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 30/08 z 21 lipca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 31/08 z 21 lipca 2008 roku

w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Nr 4/08 wprowadzającego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 32/08 z 28 lipca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 33/08 z 31 lipca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 34/08 z 5 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 35/08 z 7 sierpnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 36/08 z 11 sierpnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/08 z 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 38/08 z 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 39/08 z 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 40/08 z 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 41/08 z 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 42/08 z 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS.

Zarządzenie Nr 43/08 z 4 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 44/08 z 4 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 45/08 z 11 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 46/08 z 11 września 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zlecenia z 7 lipca 2008r. dotyczącego prac na Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich.

Zarządzenie Nr 47/08 z 15 września 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/08 z 19 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 49/08 z 24 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 50/08 z 24 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 53/08 z 30 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 51/08 z 25 września 2008 roku

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych w Gminie (organ) i Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 52/08 z 29 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 53a/08 z 30 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 54/08 z 6 października 2008 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP SP w Stopnicy

Zarządzenie Nr 55/08 z 16 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 56/08 z 15 października 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 57/08 z 20 października 2008 roku

w sprawie upoważnienia dyrektora SP w Smogorzowie

Zarządzenie Nr 58/08 z 20 października 2008 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 59/08 z 27 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 60/08 z 30 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 61/08 z 31 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 62/08 z 31 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 63/08 z 31 października 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/08 z 4 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zlecenia z 7 lipca 2008r. dotyczącego prac na Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich.

Zarządzenie Nr 65/08 z 4 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na: wykonaniu i montażu krat na oknach w świetlicy wiejskiej w Szczytnikach i Suchowoli.

Zarządzenie Nr 66/08 z 4 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 67/08 z 6 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 68/08 z 13 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 69/08 z 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 70/08 z 17 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 71/08 z 17 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 72/08 z 18 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zlecenia z dnia 2008-10-16 dotyczącego wykonania i montażu okratowania w świetlicy wiejskiej w Klępiu Górnym.

Zarządzenie Nr 73/08 z 20 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 74/08 z 24 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 75/08 z 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 76/08 z 1 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/08 z 10 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 78/08 z 15 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 79/08 z 18 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 80/08 z 22 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 81/08 z 22 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na: wykonaniu i montażu krat na oknach w świetlicy wiejskiej w Czyżowie.

Zarządzenie Nr 82/08 z 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 83/08 z 29 grudnia 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 84/08 z 31 grudnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 85/08 z 31 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 86/08 z 31 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany regulaminu Ogranizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3468

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 09:58:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-07 10:00:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 10:00:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony