Zarządzenie Nr 100/07 z 29 listopada 2007 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 100/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo Zamówień Publicznych 7Dz. U. Nr 19 póz. 1777 zarządzam co następuje:

§1

Powołuję    Komisję    przetargową   do    rozstrzygnięcia    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni dróg gminnych w gminie Stopnica. Komisja w składzie:
1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Mirosław Siekierski - Sekretarz Komisji
3. Krzysztof Rogala - Członek Komisji
Otwarcie ofert nastąpi 06 grudnia 2007r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy

§2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 990

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 11:46:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-03-19 12:50:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-19 12:50:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony