Zarządzenie Nr 39/2007 z 19 czerwca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 39/2007
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami oraz uchwały nr IV12/07 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Stopnica na lata 2007-2012" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam, co następuje:

§1

1.Ustala się stawkę bazową czynszu za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gm. Stopnica w wysokości 1,80 zł
2.Stawka bazowa dotyczy lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację elektryczną, wod-kan. oraz ogrzewanie piecowe.

§2

1.Ustala się następujące czynniki podwyższające wysokość stawki bazowej określonej w § l :
a) dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania - 10 %
b) dla lokali wyposażonych w instalację gazową sieciową - 10 %
c) przypadku wyposażenia lokalu w obie instalacje-20 %

§3

Ustala się stawkę czynszu  za l m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 0.90 zł.

§4

Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 986

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 12:45:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 12:51:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 12:51:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony