Uchwała Nr XIV/6/08 z 13 marca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/6/08
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


W załączniku do uchwały Nr 3/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr VIII/27/07 Rady Gminy z dnia 24 maja 2007r., dokonuje się zmiany w poz. 24 w Sołectwie Szczeglin, na inkasenta wyznacza się Józefa  Schabowskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) rada gminy może zarządzić pobór podatku w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. W związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Iwonę Grochowską wyznacza się na inkasenta w Sołectwie Szczeglin Pana Józefa Schabowskiego – sołtysa wsi.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1187

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-19 12:22:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-10 10:33:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 12:10:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony