Protokół Nr XIII/07

Wersja do druku

Protokół Nr XIII/07

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 28 grudnia 2007r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- poseł na sejm RP Andrzej Pałys,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju Jan Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- radca prawny Wojciech Zręda.
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie,
4. Informacja o realizacji uchwał  Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2007r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2008 rok,
    b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok,
    c) przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych        jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2008r.
    d)przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku        mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2008 rok,
    e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok,
    f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica
na 2008 rok,
    g) wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica,
    h) zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
    i)  wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XIII sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego po czym otworzył dyskusję nad porządkiem obrad. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad uzupełnionego o zgłoszony wniosek głosowało 13 radnych.

Ad.3.4. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2007r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.   
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2007r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Z uwagi na brak dyskusji w punkcie interpelacje i zapytania radnych przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5.6. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2008 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
W  dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o uzupełnienie pkt.12 planu pracy komisji o zapis „ kontrola odbytych przetargów w 2008 roku”.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2008 rok.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt regulaminu stanowiący załącznik do uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związki Zawodowe.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2008 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 r.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak poinformował, że od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynął wniosek o ustalenie wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w posiedzeniu w kwocie 85 zł.
- Radny Czesław Sztuk  zapytał ile w 2007 roku było posiedzeń  oraz ile średnio trwa posiedzenie?
- na pytanie radnego odpowiedzi udzielił radny Krzysztof Zych-Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informując, że ilość posiedzeń uzależniona jest od potrzeb, przeciętnie komisja zbiera się trzy razy w miesiącu, natomiast posiedzenie trwa średnio ok. trzech godzin.
- radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o podwyższenie wynagrodzenia lecz o zdyscyplinowanie i ograniczenie ilości posiedzeń komisji.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosownie wniosek w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie 85,00 zł.
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania nad wnioskiem zadecydował o zmianie zapisu w rozdziale 9 pkt 1 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. kwotę 75,00 zł. zastępuje się kwotą 85,00 zł.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2008 rok .
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jerzy Cichoń zapytał czy znane są rzeczywiste problemy narkomanii na terenie naszej gminy?. Zdaniem radnego przed przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należałoby w tym temacie wysłuchać opinii Dyrektorów Szkół oraz komendanta Komisariatu Policji.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w temacie narkomanii w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie członków Komisji Oświatowej Rady Gminy, Dyrektorów Szkół oraz Komendanta Policji w Stopnicy.       
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że w załączniku Nr 2 str. 2 wprowadza się zmiany polegające na dodaniu w kolumnie 4 zadania o treści „Wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika w pasie drogi krajowej nr 73 w Stopnicy i Wolicy”, w kolumnie 5 kwoty 120.000 zł. w kolumnie 7 i 8 kwoty 30.256 zł, w kolumnie 12 kwoty 89.744 zł. W załączniku Nr 3 w poz 3 w kolumnie 5,6,7 kwotę 8.000 zł. zastępuje się kwotą 15.250 zł. ( zakup fotoradaru).
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.7.8. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Czesław Sztuk zapytał czy odebrano już asfaltowanie dróg i jakie czynności podjęto w przypadku złego wykonania tj. szczególnie w przypadku położenia cieńszej warstwy asfaltu niż określono w obowiązujących normach.
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że asfaltowanie dróg wykonywały dwie firmy które w terminie określonym w umowie nie wywiązały się. Rozpoczęła się procedura odbioru jednak z uwagi na złe warunki atmosferyczne (śnieg) czynności te przerwano na pewien czas. Zwrócił uwagę na fakt, że z chwilą rozpoczęcia asfaltowania na części dróg prowadzone były odwierty w celu sprawdzenia grubości położonego asfaltu. W czynnościach tych uczestniczyli członkowie Komisji powołanej do odbioru oraz radni z danego terenu lub sołtysi.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że jeżeli dana inwestycja nie została odebrana nie nastąpiła również zapłata a środki zaplanowane w budżecie gminy zostają przeniesione na rok przyszły jako środki nie wygasające.
- radny Krzysztof Zych zapytał, czy dla firm które nie wykonały inwestycji w terminie zostaną zastosowane kary?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że kary zostaną zastosowane zgodnie z podpisaną umową.
W dalszej części obrad sesji uczestniczył poseł na sejm RP Andrzej Pałys.
- radny Czesław Sztuk poddał pod rozwagę wniosek o delegowanie dwóch lub  trzech radnych jako obserwatorów w pracach Komisji Przetargowej.
- w nawiązaniu do wniosku zgłoszonego na poprzedniej sesji Rady Gminy radny Krzysztof Zych ponownie zwrócił się do Wójta Gminy o podjęcie działań w zakresie wydania pozwolenia na wycinkę drzew w m. Podlasek.
W odpowiedzi na wniosek radnego Wójt Gminy poinformował, że drzewa o których mowa rosną w pasie drogi krajowej w związku z czym gmina nie ma wpływu na podjęcie decyzji o ich wycince. Działania w tym temacie mogą być podjęte lecz z chwilą zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w związku z prowadzeniem robót w pasie drogi krajowej.
- sołtys wsi Szczytniki Krystyna Walasek ponownie poruszyła problem odbioru śmieci, zwracając szczególną uwagę na sposób obciążania mieszkańców za sprzedaż śmieci. Zdaniem p. sołtys firma odbierająca śmieci winna obciążać mieszkańców za faktycznie sprzedane śmieci a nie wystawiać miesięczne faktury bez względu czy w danym miesiącu oddano śmieci czy też nie.
W nawiązaniu do wypowiedzi p. sołtys Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że na odbiór śmieci każdy mieszkaniec indywidualnie podpisał umowę dlatego też wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga również zmiany treści umowy.
W dalszej dyskusji na temat śmieci Wójt Gminy poinformował, że obowiązkiem każdego właściciela gospodarstwa domowego jest sprzedaż śmieci. Zwrócił uwagę, że  na gminie ciąży obowiązek sprawdzenia faktu sprzedaży śmieci i kontrola w tym zakresie będzie prowadzona. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego sprzedaż śmieci  mogą być zastosowane kary pieniężne.
Radny Czesław Sztuk przypominał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy zgłaszał wniosek o zamieszczenie na stornie internetowej Urzędu Gminy informacji o potrzebie pojawienia się na terenie gminy kolejnych firm odbierających śmieci i wniosek ten w dalszym ciągu podtrzymuje. Zdaniem radnego złożone do gminy oferty winny poprzez sołtysów trafić do mieszkańców celem wyboru oferenta.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Gminy poinformował, że w roku ubiegłym  zgłosiły się dwie firmy odbierające śmieci jednak jedna z nich oferowała ceny wyższe niż określone uchwałą Rady Gminy i dlatego firma ta nie świadczy usług na terenie naszej gminy.     
- Radny Grzegorz Rokosz zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji na temat odbioru śmieci.
- Sołtys wsi Suchowola Marek Maj podziękował Wójtowi Gminy za prowadzone inwestycje w m. Suchowola tj. remont świetlicy wiejskiej i odbudowa zbiornika wodnego.
- Radny Powiatu Teofil Dresel podkreślił, że  Rada Powiatu, Zarząd jak również radny wysoko oceniają pracę i osiągnięcia Rady Gminy w Stopnicy. W imieniu Rady Powiatu i własnym złożył uczestniczącym w sesji życzenia Noworoczne.
W dalszej części sesji głos zabrał poseł na sejm RP Andrzej Pałys który podziękował zebranym za poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz jego osoby w ostatnio przeprowadzonych wyborach. W swojej wypowiedzi poruszył problemy odbioru śmieci. Poinformował o możliwości korzystania gmin z funduszu szwajcarskiego szczególnie na duże zadania w zakresie ochrony środowiska. Zwrócił uwagę, że w  przypadku korzystania ze środków funduszu szwajcarskiego może być udzielona dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zapewnił, że poczyni wszelkie starania w poparciu wniosków złożonych na dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy. Kończąc wypowiedź złożył uczestniczącym w sesji życzenia Noworoczne.

Ad.9. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym w imieniu własnym, radnej Ryszardy Wiśniewskiej oraz Wójta Gminy złożył uczestniczącym w sesji życzenia Noworoczne.
Przewodniczący Rady Gminy uznał sesję za zakończoną
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.45

Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1050

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-28 08:24:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-05-14 11:50:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-14 11:50:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony