Zarządzenie Nr 8/08 z 27 marca 2007r

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 8/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 27 marca 2007r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku na terenie Gminy Stopnica, obejmujący: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym
i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy.
2.Zadanie zostanie zlecone w formie powierzenia.
3.Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
organizacje pozarządowe,
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).
4.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł.
5.Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
6.Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2008r.
7.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku” do 5 maja 2008r. do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy.
8.Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2008r. o godz. 13:30
w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 17 (II piętro)
9.Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).
10.Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 17 (tel. 3779 800 w. 45).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1091

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-28 08:35:20
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-10 12:44:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-10 12:44:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony