Uchwała Nr 28/2003 z 28 VIII 2003r

Wersja do druku

Uchwała  Nr 28/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się: wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.429.000zł
w związku z powyższym zmniejszeniu o tą kwotę ulega deficyt budżetowy.


§ 2

Załącznik Nr 4a "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1764

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:57:18
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-09 21:57:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:57:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony