Uchwała Nr 29/2003 z 28 VIII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 29/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia  28 sierpnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie:
1. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2. Umowy Nr 19/03/107 zawartej w dniu 24 lipca 2003r pomiędzy Bankiem Millenium S.A. w Warszawie działającym na rzecz i w imieniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a Gminą Stopnica o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się:
a)dochody budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja,§  629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 750.000zł

b)wydatki budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 750.000zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1822

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-11 13:08:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-11 13:08:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-11 13:08:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony