Zarządzenie Nr 19/08 z 16 maja 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 19 /2008
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590).

§ 1

1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, do pomocy Wójtowi Gminy.
2. Zespół zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590). realizuje przedsięwzięcia w zakresie:
1) oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publicznej prognozowania tych zagrożeń,
2) przygotowania propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy, wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego,
3) przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy Stopnica,
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zastępca Wójta Gminy
3) Grupy robocze o charakterze stałym:
a)  planowania cywilnego,
b) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
c)  monitorowania, prognoz i analiz,
4) grupy robocze o charakterze czasowym:
a) operacji i organizacji działań,
b) zabezpieczenia logistycznego,
c) opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej,
5) specjaliści w zakresie :
a) zagrożenia chemicznego,
b) ochrony środowiska,
c) ochrony dóbr kultury.

§ 3

1. w skład grupy planowania cywilnego powołuje się inspektora ds. wojskowych i obrony oraz prezesów jednostek ochotniczych straży pożarnych w Bosowicach, Czyżowie, Mietlu, Smogorzowie, Stopnicy i Suchowoli.

3. w skład grupy monitorowania, prognoz i analiz powołuje się:
a) członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy wyznaczonych przez Komendanta Gminnego OSP w Stopnicy.
b) funkcjonariuszy Policji wyznaczonych przez Komendanta Komisariatu Gminnego Policji w Stopnicy.

§ 4

1. w skład grupy operacji organizacji działań powołuje się:
1) Komendanta Gminnego Ochrony przeciwpożarowej,
2) Komendanta Policji,
3) Osoby funkcyjne (lub ich przedstawiciele) ujęte w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego realizujące określone zadania (funkcje).
2. w skład grupy zabezpieczenia logistycznego powołuje się:
1) Skarbnika Gminy,
2) Kierownika oraz pracowników Referatu Budownictwa,
3) Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr
4) Inspektora ds. Oświaty.
3. w skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej powołuje się:
1) Kierownika Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Stopnicy,
2) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) Dyrektorów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Stopnicy.
4. Przewodniczący Zespołu może uzupełnić skład grupy.

§ 5

Zakres zadań Zespołu określa ustawa z dnia 28 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6

1.  Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy oraz Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.
2. Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespołu organizuje się poprzez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, stanowiska kierowania i dowodzenia służb, straży i inspekcji, a także dyżury uczestników działań.


§ 7

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych, Przewodniczący Zespołu może w trybie natychmiastowym zarządzić jego posiedzenie.

§ 8

1. Zespół pracuje w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, w celu stworzenia warunków do zapobiegania skutkom wystąpienia sytuacji kryzysowej.
2. W fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania redukujące lub eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej.
3. W fazie przygotowania Zespół podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu reagowania w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także zabezpieczenia niezbędnych sił i środków do działań ratowniczych.
4. W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na zapewnieniu wszechstronnej pomocy poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń wywołujących straty i zniszczenia oraz ograniczenia ich zasięgu.
5. W fazie odbudowy Zespół podejmuje działania w celu odtworzenia zdolności do reagowania, obejmujące siły i środki ratownicze, techniczno – budowlaną strukturę ochronną i alarmową, telekomunikacyjną, energetyczną, paliwową, transportową i zabezpieczającą dostarczenie wody oraz struktur organizacyjnych i powiązań funkcjonalnych między nimi.
6. Działania określone w ust. 2 i 3 realizowane są przez grupy robocze o charakterze stałym.
7. Działania określone w ust. 4 i 5 są realizowane przez Zespół w pełnym składzie.

§ 9

1. Bieżącą obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Inspektor ds. organizacyjno kancelaryjnych.
2. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej kierownicy Referatów Urzędu Gminy zobowiązani są do oddelegowania na polecenie Przewodniczącego Zespołu pracowników do zabezpieczenia jego prac.
3. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej kierownicy Referatów Urzędu Gminy zobowiązani są na polecenie Przewodniczącego, do wydzielenia na potrzeby Zespołu pomieszczeń służbowych wraz z wyposażeniem techniczno – biurowym.


§ 10

1. W przypadku braku możliwości pracy Zespołu w stałym obiekcie (Urzędzie Gminy) funkcje obiektu zastępczego przejmuje w zależności od decyzji Przewodniczącego Zespołu, Szkoła Podstawowa w Stopnicy.
2. W przypadku braku możliwości pracy Zespołu w stałym obiekcie (Urzędzie Gminy), na polecenie Przewodniczącego Zespołu, Komendant Gminny Ochrony przeciwpożarowej przy współpracy z Komendantem Policji organizuje Awaryjne Ruchome Centrum Kierowania Wójta Gminy Stopnica.

§ 11

1. Wyposażenie Zespołu, w sytuacji, gdy funkcjonuje on w Urzędzie Gminy obejmuje:
1) urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami uwzględnionymi w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego, zapewniające ich alarmowanie, dysponowanie i współdziałanie, a także gwarantujące przekazywanie informacji kierującym działaniami w celu zapobieżenia skutkom sytuacji kryzysowej i jej usunięcia,
2) system teleinformatyczny spójny z systemami funkcjonującymi w Zespołach w innych powiatach i gminach oraz na szczeblu województwa świętokrzyskiego,
3) specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu, zapewniające możliwości multimedialnej prezentacji danych,
4) mapy operacyjne standardowe i cyfrowe oraz specjalistyczne oprogramowanie prognostyczno – planistyczne oraz dokumentację i procedury dla szczebla gminnego
5) awaryjne plany ewakuacji oraz funkcjonowania Zespołu w miejscach zastępczych,
6) urządzenia do uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
7) system rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych oraz ich archiwizacji,
8) awaryjne zasilanie urządzeń końcowych.
2. Standard wyposażenia Zespołu, w przypadku, gdy funkcjonuje on w zastępczym miejscu odpowiada wymaganiom określonym w ust. 1.
3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu, w terminie do 31 marca każdego roku, przygotuje informację dotyczącą aktualnego wyposażenia Zespołu oraz określi plan potrzeb na rok przyszły, z uwzględnieniem odpowiednich wniosków w tym zakresie przedstawionych przez Komendanta Gminnego Ochrony przeciwpożarowej oraz Komendanta Policji.

§ 12

1. Finansowanie Zespołu planuje się w ramach budżetu Gminy Stopnica.
2. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się w ramach budżetu państwa.

§ 13

   Zespół działa w oparciu o Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określający szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone pliki:

Regulamin GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(PZZK-Stopnica - regulamin.doc - 118.784 KB) Data publikacji: 2008-07-18 11:42:51 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1146

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-18 11:29:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-18 11:34:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-18 11:42:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony