Uchwała Nr 48/03 z 15 XII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 48/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica

 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.24 ust.1, 3, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 18/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
z terenu gminy Stopnica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stopnicy oraz we wszystkich sołectwach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Załączone pliki:

Taryfa na 2004
(Taryfa_ZGK_na_2004.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2004-02-08 00:50:26 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Ceny i stawki na 2004 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2314

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-17 20:10:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-12-18 11:53:29
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2008-08-12 11:48:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony