Uchwała Nr 49/03 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 49/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art. 19 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611) oraz art.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 121, poz.770, Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 6/97 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 20 marca 1997r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Stopnica - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Statut ZGK
(Statut_ZGK.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2003-12-17 20:46:18 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Statut ZGK

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2223

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-17 20:14:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-12-18 11:55:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-18 11:55:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony