Uchwała Nr 53/03 z 15 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 53/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568), art.18 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734, z 2002r. Nr 216, poz.18260, art. 46 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W celu wykonywania zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/2000 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 marca 2000r., zmienionej uchwałą Nr 24/2002 z dnia 30 sierpnia 20002r. wprowadza się  następujące zmiany:

1/ w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późniejszymi zmianami),

2/ w § 4:
a/ w punkcie 2a wykreśla się wyrażenie "renty socjalne",
b/ dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
"4. Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, które obejmują:
1/ przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
2/ wstrzymywanie, stwierdzanie wygaśnięcia decyzji oraz odmowa przyznania dodatków mieszkaniowych,
3/ przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia faktycznego stanu majątkowego wnioskującego o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
4/ przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie dodatków,
5/ rozliczanie przyznanie dotacji."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a nadzór nad jej wykonaniem Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1727

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-17 20:53:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-12-18 12:01:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-22 14:02:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony