2009

Wersja do druku

  

Uchwała Nr XXI/1/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2009 rok

Uchwała Nr XXI/2/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXI/3/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na dzialalność Wójta

Uchwała Nr XXI/4/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XXI/5/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XXI/6/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie pomieszczeń na świetlicę wiejską

Uchwała Nr XXI/7/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy pomieszczeń na świetlicę wiejską

Uchwała Nr XXI/8/09 z 17 lutego 2009r.

w sprawie wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Klępiu Górnym pomieszczeń na mieszkania socjalne

Uchwała Nr XXII/9/09 z 27 lutego 2009r.

w sprawie zamiaru przekstałcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XXII/10/09 z 27 lutego 2009r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w Szkole Filialna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XXII/11/09 z 27 lutego 2009r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czyżowie w Szkole Filialna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XXII/12/09 z 27 lutego 2009r.

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008-2013 i następne

Uchwała Nr XXII/13/09 z 27 lutego 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIII/14/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Miejscowości Stopnica na lata 2009-2015

Uchwała Nr XXIII/15/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr XXIII/16/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Uchwała Nr XXIII/17/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/18/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu

Uchwała Nr XXIII/19/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym

Uchwała Nr XXIII/20/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIV/21/09 z 28 kwietnia 2009r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XXIV/22/09 z 28 kwietnia 2009r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój ze środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXIV/23/09 z 28 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXIV/24/09 z 28 kwietnia 2009r.

w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia ,,G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą ,, U ŹRÓDEŁ PEŁNEJ MOCY, KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD ,,G5" GMIN POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NOWEGO KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA - ZDROJU, STOPNICY I WIŚLICY"

Uchwała Nr XXV/25/09 z 19 maja 2009r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr XXV/26/09 z 19 maja 2009r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXVI/27/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury-"Gminna biblioteka publiczna" za 2008rok.

Uchwała Nr XXVI/28/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie zmin w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXVI/29/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Uchwała Nr XXVI/30/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXVI/31/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXVI/32/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego

Uchwała Nr XXVI/33/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Stopnica a Radami Wiejskimi Wsi Wielka Buszynka i Czukiw na Ukrawinie.

Uchwała Nr XXVI/34/09 z 30 czerwca 2009r.

Uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXVI/35/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników zbiorników bezołowiowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXVI/36/09 z 30 czerwca 2009r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXVII/37/09 z 18 sierpnia 2009r.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXVIII/38/09 z 22 września 2009r.

w sprawie zaopiniowania propozycji ustaleń planistycznych do projektu planu ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXVIII/39/09 z 22 września 2009r.

w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Mietlu i Smogorzowie

Uchwała Nr XXVIII/40/09 z 22 września 2009r.

w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/41/09 z 22 września 2009r.

w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honoronowego Obywatela Gminy Stopnica oraz tytułu Zasłużonego dla Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/42/09 z 22 września 2009r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup pojazdu do przewozu osób chorych

Uchwała Nr XXVIII/43/09 z 22 września 2009r.

w sprawie współdziałania międzygminnego

Uchwała Nr XXVIII/44/09 z 22 września 2009r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/45/09 z 22 września 2009r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/46/09 z 22 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2007-2012" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Uchwała Nr XXVIII/47/09 z 22 września 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/48/09 z 22 września 2009r.

w sprawie przyjęcia do realizacji finansowania kosztów projektu remontu budynku Komisariatu Policji w Stopnicy.

Uchwała Nr XXVIII/49/09 z 22 września 2009r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Jastrzębiec - Falęcin Stary Nr 00 3934T od km 0+006 - 2+246" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Uchwała Nr XXVIII/50/09 z 22 września 2009r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVIII/51/09 z 22 września 2009r.

w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/52/09 z 22 września 2009r.

w sprawie: współfinansowania w 2010 roku przebudowy drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica - Polaniec.

Uchwała Nr XXVIII/53/09 z 22 września 2009r.

w sprawie wydzierżawienia lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XXIX/54/09 z 6 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXIX/55/09 z 6 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/56/09 z 6 października 2009r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/25/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXX/57/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXX/58/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013 i następne

Uchwała Nr XXX/59/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smogorzów na lata2009-2016

Uchwała Nr XXX/60/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawach: 1/przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia lokalna grupa ,,LGR Swiętokrzyski Karp" 2/ udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w lokalna grupa rybacka o nazwie,, LGR Świętokrzyski Karp"

Uchwała Nr XXX/61/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i wdrożenia do realizacji projektu pod nazwą,,Kolektory słoneczne"

Uchwała Nr XXX/62/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie zmiany uchwałę w sprawie wydzierżawienia lokalu mieszkalnego dla Policji

Uchwała Nr XXX/63/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok

Uchwała Nr XXX/64/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok

Uchwała Nr XXX/65/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok

Uchwała Nr XXX/66/09 z 3 listopada 2009r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXI/67/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010r.

Uchwała Nr XXXI/68/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2010r.

Uchwała Nr XXXI/69/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie okreŚlenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/70/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie okreŚlenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokoŚci wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobranej opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/71/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/72/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwał Nr XXX/64/09, XXX/65/09 z dnia 3 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/73/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXXI/74/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXXI/75/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXI/76/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu lnformacji Przestrzennej Wojewodztwa Swiętokrzyskiego"" i zabezpieczeniawkładu własnego.

Uchwała Nr XXXI/77/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.

Uchwała Nr XXXI/78/09 z 1 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXXII/79/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/80/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/81/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/82/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/83/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/84/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Uchwała Nr XXXII/85/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXXII/86/09 z 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3747

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2009-03-09 08:35:08
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2009-03-09 08:36:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2009-03-09 08:36:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony