Uchwała Nr 55/03 z 15 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 55/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami) i art. 36, art. 43 i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Świętokrzyskiego Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działający pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Stopnicy, zwany w dalszej treści uchwały  "Ośrodkiem".
2. Dzień zakończenia działalności Ośrodka określa się na 31 marca 2004 roku.

§ 2

Dalsze nieprzerwane udzielanie dotychczasowych świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostanie zapewnione przez niepubliczny zakład opieki  zdrowotnej lub inne podmioty przewidziane prawem.

§ 3

1. Na likwidatora zakładu powołuje się Panią Izabellę Kądzielawę-Skrzeszewską.
2. Do zadań likwidatora należy w szczególności:
- przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Ośrodka,
- sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień ukończenia likwidacji,
- uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Ośrodka,
- zaspokojenie wierzycieli Ośrodka.
3. Likwidator przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z przebiegu likwidacji Ośrodka po zakończeniu swych czynności.

§ 4

Likwidator nie może podejmować działań powodujących powstanie zobowiązań i należności, których rozliczenie wykraczałoby poza okres działalności Ośrodka.

§ 5

Ewentualne zobowiązania i wierzytelności Ośrodka po zakończeniu jego likwidacji stają  się wierzytelności  i zobowiązaniami Gminy Stopnica.

§ 6

Zagospodarowanie mienia użytkowanego przez likwidowany Ośrodek polegać będzie na:
1/ udostępnieniu mienia, stanowiącego własność Gminy niepublicznemu podmiotowi, który udzielać będzie świadczeń medycznych mieszkańcom gminy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
2/ sprzedaży, wynajmu lub nieodpłatnym użytkowaniu majątku ruchomego na zasadach określonych przez Radę Gminy,
3/ upoważnia się Wójta Gminy Stopnica do nawiązania z Kierownikiem nowo utworzonego niepublicznego podmiotu umowy cywilnoprawnej dotyczącej zasad korzystania z mienia określonego w pkt 1 i 2. Projekt umowy winien uzyskać pozytywną opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku Rady Gminy w Stopnicy.

§ 7

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1879

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-17 21:54:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-12-18 12:02:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-18 12:02:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony