Uchwała Nr 33/2003 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 33/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu złożonego do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica.

Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r.Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), po rozpatrzeniu zarzutu, wniesionego przez Państwa Annę i Mirosława Kamińskich, do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica, Rada Gminy w Stopnicy uchwala co następuje:

§1

1. Odrzuca się w całości zarzut z dnia 12.08.2003r., wniesiony przez Państwa Annę i Mirosława Kamińskich, zam. 42-520 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice, Al. Zwycięstwa 81/238, właścicieli działki nr ewidencyjny 430, położonej w sołectwie Stopnica, dotyczący braku akceptacji projektowanej zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica, ze względu na przewidywane przez składających zarzut, niekorzystne oddziaływanie projektowanej stacji paliw na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego.

2. Odrzucenie zarzutu uzasadnia się następująco:

Przywołany w podstawie prawnej przepis art. 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym upoważnia Radę Gminy do rozpatrzenia złożonego do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego zarzutu, który może być przez nią uwzględniony bądź odrzucony. W tym celu Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę zawierającą uzasadnienie prawne i faktyczne.

Wniesiony przez Państwa Annę i Mirosława Kamińskich, zarzut dotyczy braku akceptacji   dla   opracowanej   zmiany   w   miejscowym   planie   ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy, ze względu na przewidywane przez składających zarzut niekorzystne oddziaływanie, projektowanej stacji paliw, na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w tym na terenie działki stanowiącej ich własność.

Przedmiotowa zmiana planu została zainicjowana Uchwałą Nr 28/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica.

Podstawowym celem niniejszej zmiany planu było umożliwienie lokalizacji na przedmiotowym terenie miejsca obsługi transportu samochodowego i ruchu turystycznego, składającego się ze stacji paliw płynnych i gazowych, budynku obsługi podróżnych, motelu, gastronomii, handlu, parkingów i zieleni izolacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedmiotowa stacja paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowana została w znacznej odległości od terenów zabudowanych i stanowiących potencjalne tereny budowlane; w bezpośrednim sąsiedztwie działek stanowiących przedmiot zmiany planu znajdują się grunty orne i użytki oraz drogi: krajowa nr 73 i wojewódzka nr 757. Działka stanowiąca własność wnoszącej zarzut znajduje się w odległości ok.27 m od granicy zmiany planu, po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej w stosunku do projektowanej zmiany. Zespół działek stanowiących przedmiot zmiany planu o długości ok. 375 m i szerokości 125 m, umożliwi w miarę centralne położenie projektowanej stacji paliw, stanowiącej przedmiot obaw wnoszących zarzut, a tym samym dalsze oddalenie ich działki od potencjalnego obiektu uciążliwego, lokalizowanego w granicach zmiany planu. Budynek mieszkalny znajdujący się na terenie działki nr 430 znajduje się w odległości ok.140 m od krawędzi drogi wojewódzkiej.

Określone w ustaleniach, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica, warunki lokalizacyjne gwarantują lokalizację wszelkich obiektów o uciążliwości ograniczonej do granic działek, na których będzie zlokalizowana; spełniających wysokie wymagania mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego.
Budowa i właściwa eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować żadnych dodatkowych uciążliwości dla najbliższego otoczenia, ponad już istniejące wynikające z przebiegu drogi wojewódzkiej.

Wynika to z ustaleń zmiany planu stanowiących warunek przedmiotowej lokalizacji:

" 3.W projekcie budowlanym obiektów   miejsca obsługi podróżnych należy zastosować nowoczesne, dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, zapewniające wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zapewniające ograniczenie niekorzystnego oddziaływania inwestycji do granic władania Inwestora, uwzględniające przepisy szczegółowe określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, póz. 1067, z późniejszą zmianą)".

"9.Ze względu na sąsiedztwo północnej części przedmiotowego terenu z terenami zabudowy zagrodowej, w pasie terenu sąsiadującego z terenami zabudowy zagrodowej należy lokalizować obiekty nie powodujące zwiększenia poziomu hałasu w środowisku powyżej dopuszczalnego poziomu, określonego jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

"10.W zagospodarowaniu działek należy uwzględnić potrzebę zastosowania zieleni izolacyjno - dekoracyjnej rodzimego pochodzenia, w celu poprawienia walorów krajobrazowych i sanitarnych, na obrzeżu inwestycji oraz wewnątrz terenu jako izolację pomiędzy częściami o zróżnicowanym charakterze. W granicach ograniczeń lokalizacyjnych spowodowanych  istniejącą infrastruktura techniczną należy przewidzieć lokalizację zieleni niskiej."

Przy założeniu rygorystycznego przestrzegania ustaleń planu przy lokalizacji inwestycji oraz monitoringu eksploatacji stacji paliw, wnioskowana lokalizacja nie spowoduje negatywnego wpływu na kontynuowanie obecnego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Ustalenia zmiany planu zostały pozytywnie ocenione w "Prognozie skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko", wykonanej przez Biuro Geologiczno- Fizjograficzne GEO-FIZ w Kielcach, jako zgodne z wymogami ochrony środowiska, określonymi w aktualnych przepisach prawnych.

Skutki prawne uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. M.in. art. 36 stanowi: Jeżeli, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy: odszkodowania za poniesiona rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, albo zamiany nieruchomości na inną".

W wyniku przeprowadzonego postępowania projektowego faktyczny charakter użytkowy analizowanej działki nr 430, nie uległ zmianie, w odczuciu wnoszącego zarzut, projektowana lokalizacja, może obniżyć wartość jego nieruchomości, co po wykazaniu, może docelowo rodzić uprawnienia właściciela do rekompensaty, określonej w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podejmując uchwałę o podjęciu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w terenu, w trybie art. 12 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy w Stopnicy działała zgodnie z zakresem zadań własnych oraz kompetencjami gminy określonymi m.in. w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając wyłączną kompetencję planowania miejscowego (art.4 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) gmina może, pod warunkiem, że działa w granicach i na podstawie prawa, samodzielnie kształtować sposób zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności, które podlega ochronie prawnej. Nie ma jednak charakteru absolutnego, bowiem może być ustawowo ograniczone. Takie właśnie ograniczenia wprowadza m.in. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc pod uwagę fakt, że gmina, prowadząc procedurę sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działa zgodnie z obowiązującym prawem, w granicach przysługujących gminie - na podstawie art.4 ust.1 wyżej powołanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - władztwa planistycznego, w ramach którego rada gminy ustalając przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy, może naruszyć prawem chroniony interes wnoszącego zarzut. W takim przypadku gmina nie ma obowiązku uwzględnienia złożonego do projektu planu zarzutu. Obowiązek taki powstaje, gdy naruszony zostanie przepis prawa materialnego.
Korzystając z uprawnień wynikających z art. 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym odrzuca się w całości zgłoszony zarzut.

§2

Uchwałę, w części dotyczącej nieuwzględnienia wniesionych zarzutów, wnoszący mogą zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Krakowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Stopnicy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1870

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-07 21:36:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:17:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-12-02 12:25:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony