Uchwała Nr 40/03 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 40/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003r. Nr 7, poz. 79) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r. (Dz.,U. Nr 13, poz. 133) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 100 % dochodu o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przysługuje bezpłatne dożywianie.

2. Uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, w rodzinach których dochód na osobę przekracza 100 % dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przysługuje świadczenie w formie dożywiania za zwrotem części lub całości wydatków poniesionych na jego przygotowanie, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp Wyszczególnienie Wysokość dopłat w %
1. Dochód rodziny netto do 100% kryterium dochodowego - bezpłatnie
2. Dochód rodziny netto od 101% do 150 % kryterium dochodowego - 30 %
3. Dochód netto rodziny od 151 % do 200 % kryterium dochodowego - 50 %
4. Dochód rodziny netto powyżej 200% kryterium dochodowego - 100%

§ 2

1. Wnioski o przyznanie świadczenia składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

2. Uprawnieni do złożenia wniosku są: rodzice ucznia, jego opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, a także dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia. W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu uczniów. W przypadku gdy wniosek składa dyrektor szkoły lub wychowawca klasy, dyrektor szkoły przygotowuje listy uczniów wymagających pomocy w dożywianiu i przekazuje je z wnioskami do GOPS w Stopnicy w terminie co najmniej 30-dniowym poprzedzającym okres dożywiania.

4. Świadczenie przyznawane jest w formie decyzji administracyjnej wydawanej po zbadaniu przez pracowników GOPS kryterium dochodowego, nieodpłatnie lub za zwrotem wydatków poniesionych na przygotowanie posiłku.

5. W przypadku zdarzeń losowych i innych szczególnie uzasadnionych, GOPS w Stopnicy na wniosek zainteresowanego może dokonać zwolnienia w całości lub w części z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie posiłku.

6. Wpłata przez zobowiązanego należności z tyt. wydatków za świadczenia jest dokonywana w kasie Urzędu Gminy w Stopnicy do 20 każdego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc korzystania ze świadczenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2293

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-08 22:40:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:16:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 19:16:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony