Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 56/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Stopnica na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz.1143) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
w gminie Stopnica na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r
(Uchwala_56_03_z_30XII2003_zalacznik.doc - 55.296 KB) Data publikacji: 2004-01-08 23:04:13 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2800

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-08 22:59:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:19:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 19:19:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony