Uchwała Nr 58/03 z 30 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 58/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia programu rozwoju kultury, sportu i turystyki w gminie Stopnica na 2004 rok

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, 10, 15 i 18 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Gminny Program Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Stopnica na 2004 rok" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Gminny program rozwoju kultury, sportu i turystyki dla Gminy Stopnica na 2004 rok.
(Uchwala_58_03_z_30XII2003_zalacznik.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2004-01-11 13:05:15 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Załącznik do Uchwały Nr 58 /03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2779

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 13:01:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:17:25
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2009-06-04 14:19:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony