Uchwała Nr 62/03 z 30 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 62/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewo - modrzew europejski

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.1 pkt 6 lit.a, art.31a pkt 1, 4 i 5 i 34 ust.1 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (j. t. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za pomnik przyrody formę przyrody żywej drzewo - modrzew europejski (Larynx europea) o obwodzie pnia 282 cm, rosnący na terenie parku podworskiego
w miejscowości Smogorzów, na działce stanowiącej własność Gminy Stopnica, będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej w Smogorzowie, o numerze ewidencyjnym 435, zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W stosunku do tworu przyrody żywej, o którym mowa w § 1 zabrania się:
1/ niszczenia bądź uszkadzania,
2/ wysypywania, zakopywania i wylewania wokół niego odpadów lub innych nieczystości,
3/ zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

 Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zwrócił się do rady Gminy w Stopnicy z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej objęcia ochroną w formie pomnika przyrody drzewa - gatunek modrzew europejski (Larynx europea), który znajduje się na terenie parku podworskiego w Smogorzowie. Park ma charakter założenia krajobrazowego. Za dworem, w którym mieści się Szkoła Podstawowa rośnie okazały modrzew. Obwód mierzony na wysokości 130 cm wynosi 282 cm, średnica 90 cm. Jego wiek szacuje się na około 150 lat. Z uwagi na fakt, że wytypowany obiekt przedstawia bardzo wysoką wartość dydaktyczną, Rada Gminy podjęła uchwałę o uznaniu drzewa za pomnik przyrody żywej.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1868

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 13:46:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:15:04
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2009-06-29 10:09:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony