2010

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XXXIII/1/10 z 19 stycznia 2010r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXIII/2/10 z 19 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIII/3/10 z 19 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXXIV/4/10 z 16 marca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIV/5/10 z 16 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp"

Uchwała Nr XXXIV/6/10 z 16 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXIV/7/10 z 16 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIV/8/10 z 16 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIV/9/10 z 16 marca 2010r.

w sprawie zakupu nieruchomoŚci

Uchwała Nr XXXV/10/10 z 27 kwietnia 2010r.

W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XXXV/11/10 z 27 kwietnia 2010r

W sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy za 2009r.

Uchwała Nr XXXV/12/10 z 27 kwietnia 2010r.

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XXXV/13/10 z 27 kwietnia 2010r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/14/10 z 27 kwietnia 2010r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego.

Uchwała Nr XXXV/15/10 z 27 kwietnia 2010r.

W sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz STOWARZYSZENIA,,G5"" działającego jako Lokalna Grupa Działania.

Uchwała Nr XXXV/16/10 z 27 kwietnia 2010r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr XXXVII/17/10 z 18 maja 2010r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVII/18/10 z 18 maja 2010r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVII/19/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie użczenia nieruchomości na cele szkolne

Uchwała Nr XXXVII/20/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rotnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXVII/21/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części obszaru położonego W granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.

Uchwała Nr XXXVII/22/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżów na lata 2010-2018.

Uchwała Nr XXXVII/23/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Mietel na lata 2010-2018.

Uchwała Nr XXXVII/24/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Topola na lata 2010-2018

Uchwała Nr XXXVII/25/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Szczytniki na lata 2010-2018

Uchwała Nr XXXVII/26/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Stopnica na lata 2010-2018.

Uchwała Nr XXXVII/27/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie aktualizacjl Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-1013 i następne

Uchwała Nr XXXVII/28/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zmianw budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr XXXVII/29/10 z 22 czerwca 2010r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXVII/30/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.

Uchwała Nr XXXVII/31/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXVII/32/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zmian planu finansowego zakladu budżetowego na 2010 rok .

Uchwała Nr XXXVII/33/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie StopniCa na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVII/34/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/35/10 z 22 czerwca 2010r.

W sprawie zakupu nieruchomoŚci

Uchwała Nr XXXVII/36/10 z 22 czerwca 2010r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXXVIII/37/10 z 21 września 2010r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami

Uchwała Nr XXXVIII/38/10 z 21 września 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trasportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXXVIII/39/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/31/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prywatnych, będących samorządowymi instytucjami kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXVIII/40/10 z 21 września 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zakupu samochodu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.

Uchwała Nr XXXVIII/41/10 z 21 września 2010r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/42/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr XXXVIII/43/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/44/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/45/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/46/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/47/10 z 21 września 2010r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXXVIII/48/10 z 21 września 2010r.

w sprawie zakupu nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/49/10 z 21 września 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wojta.

Uchwała Nr XXXVIII/50/10 z 21 września 2010r.

w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Stopnicy, Suchowoli, Bosowicach, Czyżowie, Smogorzowie i Mietlu.

Uchwała Nr XXXVIII/51/10 z 21 września 2010r.

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Stopnica.

Uchwała Nr XXXVIII/52/10 z 21 września 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Uchwała Nr XXXIX/53/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.

Uchwała Nr XXXIX/54/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011r.

Uchwała Nr XXXIX/55/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.

Uchwała Nr XXXIX/56/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIX/57/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIX/58/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIX/59/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIX/60/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010rok.

Uchwała Nr XXXIX/61/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXIX/62/10 z 9 listopada 2010r.

W sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą: " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Uchwała Nr I/1/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie wyboru przewodniczącej rady gminy

Uchwała Nr I/2/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy

Uchwała Nr I/3/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej

Uchwała Nr I/4/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych

Uchwała Nr I/5/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr I/6/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr I/7/10 z 30 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Uchwała Nr II/8/10 z 1 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr II/9/10 z 1 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr III/10/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Organizacji Turystycznej "Szlak Jagieloński"

Uchwała Nr III/11/10 z 14 grudnia 2010r.

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr III/12/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr III/13/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2010 rok

Uchwała Nr III/14/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010 rok.

Uchwała Nr III/15/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

Uchwała Nr III/16/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy obowiązujących na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr III/17/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr III/18/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/53/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.

Uchwała Nr III/19/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX /54/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011r.

Uchwała Nr III/20/10 z 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/ 55/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/21/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr IV/22/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr IV/23/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

Uchwała Nr IV/24/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2011 rok

Uchwała Nr IV/25/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2011 rok

Uchwała Nr IV/26/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr IV/27/10 z 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/70/09 Rady Gminy Stopnica z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wyskości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobranej opłaty targowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4071

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2010-01-29 12:56:08
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2010-01-29 12:59:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2010-01-29 12:59:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony