Uchwała Nr 44/03 z 15 XII 2003r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr 44/03
RADYGMINY w STOPNICY
z dnia 15 grudnia 2003r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art.13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2003r. Nr 51, poz.804)
Rada Gminy u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 25,00 zł od jednego psa.

§ 2

Podatek jest płatny z góry bez wezwania w terminie do 30 kwietnia lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem 5% wpływów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2004.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2107

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 18:51:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-14 19:00:52
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2009-12-07 09:49:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony