Uchwała Nr 45/03 z 15 XII 2003r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr 45/ 03
RADY GMINY w STOPNICY
z dnia 15 grudnia 2003r.


w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2004r.

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31października 2003r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2003r. Nr 51, poz.802 )
Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a/ związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób
 zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 od 1 m2 powierzchni          0,60 zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
 wodnych od 1 ha powierzchni          3,41 zł

c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni          0,05 zł
 w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2. Od budynków lub ich części: 

a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej           0,25 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej          14,00 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej          8,11 zł 

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
 udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej          2,00 zł 

e/ pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej           3,00 zł
 w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3. Od budowli:

a/ 2 % - ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 

b/ służących zaopatrzeniu w wodę , odprowadzaniu i oczyszczaniu
 ścieków oraz utylizacji odpadów          1%

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części .

§ 3

1. Zwalnia się od podatku, nieruchomości w których realizowane są zadania z zakresu :
a/ ochrony przeciwpożarowej
b/ odbioru ścieków

2. Zwolnienie o którym mowa w ust.1 nie dotyczy części nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, inna niż rolnicza lub leśna.

3. Obniża się stawki podatki od nieruchomości o 50% nowo powstałym podmiotom gospodarczym, zatrudniającym powyżej 20 pracowników.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2004 .

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2099

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 18:51:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-14 19:01:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 19:01:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony