Uchwała Nr 46/03 z 15 XII 2003r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr 46/03
RADY GMINY w STOPNICY
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz.1966), w związku z art.10 ust.1, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późniejszymi zmianami ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2003r. Nr 51, poz.802), oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. ( Dz.Urz. Min.Fin. z 2003r. Nr 15, poz.83) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie           400,00 zł
 b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie          450,00 zł

 c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton           500,00 zł


2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub
 z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:
 - o liczbie osi - dwie           1400,00 zł
 - o liczbie osi - trzy, cztery i więcej          1300,00 zł
 
 b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 25 ton:
 - o liczbie osi - dwie i trzy           1600,00 zł
 - o liczbie osi - cztery i więcej           1500,00 zł

 c) równej lub wyższej niż 25 ton :
 - o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej          1700,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
 dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:
 - o liczbie osi - dwie           1500,00 zł
 - o liczbie osi - trzy, cztery i więcej           1400,00zł

 b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 25 ton:
 - o liczbie osi - dwie i trzy           1700,00 zł
 - o liczbie osi - cztery i więcej           1600,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton:
 - o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej           2452,80 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
 łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
 pojazdów
 - od 3,5 tony i poniżej 12 ton          1300,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie :
 - o liczbie osi - dwie i trzy          1500,00 zł

 b) powyżej 36 ton:
 - o liczbie osi - dwie i trzy           1900,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
 - o liczbie osi - dwie i trzy          1722,97 zł

 b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
 - o liczbie osi - dwie i trzy           1937,76 zł

 c) powyżej 36 ton:
 - o liczbie osi - dwie           2000,00 zł
 - o liczbie osi - trzy          2548,65 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 - od 7 ton i poniżej 12 ton           500,00 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
 a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton:
 - o liczbie osi - jedna, dwie i trzy           676,72 zł

 b) równej lub wyższej niż 25 ton do 36 ton włącznie:
 - o liczbie osi - jedna           720,00 zł
 - o liczbie osi - dwie i trzy          849,94 zł

d) powyżej 36 ton:
 - o liczbie osi - jedna i dwie           1500,00 zł
 - o liczbie osi - trzy           1350,00 zł
 
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
 a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton:
 - o liczbie osi - jedna i dwie           720,00 zł
 - o liczbie osi - trzy           942,32 zł

 b) równej lub wyższej niż 25 ton do 36 ton włącznie:
 - o liczbie osi - jedna          800,00 zł
 - o liczbie osi - dwie i trzy           1291,07 zł

c) powyżej 36 ton:
 - o liczbie osi - jedna i dwie           1699,87 zł
 - o liczbie osi - trzy           1450,00 zł

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a) mniej niż 30 miejsc           1200,00 zł

 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc          1500,00 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2004.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2208

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 18:52:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-14 19:05:15
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2010-02-24 09:58:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony