Uchwała Nr 47/03 z 15 XII 2003r.

Wersja do druku

U C H W A Ł A   Nr 47/03
 R A D Y  G M I N Y  w  S T O P N I CY
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany wzorów formularzy  deklaracji na podatek rolny,  podatek od nieruchomości i podatek leśny.

 

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591  późniejszymi zmianami), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681,  z 2001r. Nr 81, poz.875,  z 2002r. Nr 200,  poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039  i  Nr 162, poz.1568 ), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r.  Nr  9,  poz.84,  Nr 200,  poz.1683,  z 2003r.  Nr 96,  poz.874,  Nr 110,  poz.1039 i  Nr 188,  poz.1840),  oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. .Nr 200, poz.1682 )
 Rada Gminy  uchwala , co następuje :


§ 1

W uchwale Nr17/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny wprowadza się następujące zmiany:
1) wzór deklaracji na podatek rolny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do Uchwały,
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do Uchwały,
3) wzór deklaracji na podatek leśny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do Uchwały,
4) wzory informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r.

Załączone pliki:

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
(Uchwala_47_03_z_15XII2003_zalacznik1D_P_Rol.doc - 125.952 KB) Data publikacji: 2004-01-14 19:12:35 Redaktor: Mariusz Szcześniak
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
(Uchwala_47_03_z_15XII2003_zalacznik2D_P_Nier.doc - 65.536 KB) Data publikacji: 2004-01-14 19:13:06 Redaktor: Mariusz Szcześniak
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
(Uchwala_47_03_z_15XII2003_zalacznik3D_P_Les.doc - 43.52 KB) Data publikacji: 2004-01-14 19:14:16 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2386

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 18:53:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-14 19:15:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 19:15:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony