Uchwała Nr 34/2003 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 34/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003 roku


w sprawie rozpatrzenia zarzutu złożonego do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - .Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica.


                        Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz- U. z 1999r, Nr 15 poz. 139, Nr41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124. Nr 100, poz 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r, Nr25, poz,253, Nr 113, poz 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), po rozpatrzeniu zarzutu wniesionego, przez Panią Władysławę Krueger, do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica, Rada Gminy w Stopnicy uchwala co następuje.

§ 1

1 Odrzuca się w całości zarzut z dnia 11,08.2003r, wniesiony przez Panią Władysławę Krueger, zam. 41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 22/8, właścicielkę działki nr ewidencyjny 516, położonej w sołectwie Stopnica, dotyczący braku  akceptacji  projektowanej  zmiany  w  miejscowym  planie  ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica.

2. Odrzucenie zarzutu uzasadnia się następująco:
Przywołany w podstawie prawnej przepis art, 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym upoważnia Radę Gminy do rozpatrzenia, złożonego do projektu
który może być przez nią uwzględniony bądź odrzucony. W tym celu Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę zawierającą uzasadnienie prawne i faktyczne.
Wniesiony przez Panią Władysławę Krueger, zarzut dotyczy braku akceptacji dla opracowanej  zmiany w  miejscowym  planie  ogólnym  zagospodarowania przestrzennego gminy, bez podania szczegółów dotyczących powodu złożenia zarzutu.
 
Przedmiotowa zmiana planu została zainicjowana Uchwałą Nr 28/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w miejscowym  planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica.

Podstawowym celem niniejszej zmiany planu było umożliwienie lokalizacji na przedmiotowym terenie miejsca obsługi transportu samochodowego i ruchu turystycznego, składającego się ze stacji paliw płynnych i gazowych, budynku obsługi podróżnych, motelu, gastronomii, handlu, parkingów i zieleni izolacyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

Przedmiotowa stacja paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowana została w znacznej odległości od terenów zabudowanych i stanowiących potencjalne tereny budowlane; w bezpośrednim sąsiedztwie działek stanowiących przedmiot zmiany planu znajdują się grunty orne i użytki oraz drogi: krajowa nr 73 i wojewódzka Nr 757. Działka  stanowiąca  własność  wnoszącej  zarzut znajduje     się w odległości
ok.32 m od granicy zmiany planu. Zespół działek stanowiących przedmiot zmiany planu o długości ok. 375 m i szerokości 125 m umożliwi w miarę centralne położenie projektowanej stacji paliw, stanowiącej przedmiot obaw wnoszącej zarzut, a tym samym dalsze oddalenie jej działki od potencjalnego obiektu uciążliwego, lokalizowanego w granicach zmiany planu.

Określone w ustaleniach,  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica, warunki lokalizacyjne, gwarantują lokalizację wszelkich obiektów o uciążliwości ograniczonej do granic działek, na których będzie zlokalizowana; spełniających wysokie wymagania mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego. Budowa i właściwa eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować żadnych uciążliwości dla najbliższego otoczenia.

Wynika to z ustaleń zmiany planu stanowiących warunek przedmiotowej lokalizacji:

"3.W projekcie budowlanym obiektów   miejsca obsługi podróżnych należy zastosować   nowoczesne,  dostępne   rozwiązania     techniczne , technologiczne    i
poszczególne elementy środowiska, zapewniające ograniczenie niekorzystnego oddziaływania inwestycji do granic władania Inwestora, uwzględniające przepisy szczegółowe określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych l len usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz.1067, z późniejszą zmianą)".

"9.Ze względu na sąsiedztwo północnej części przedmiotowego terenu z terenami zabudowy zagrodowej, w pasie terenu sąsiadującego z terenami zabudowy zagrodowej należy lokalizować obiekty nie powodujące zwiększenia poziomu hałasu w środowisku powyżej dopuszczalnego poziomu, określonego jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

10.W zagospodarowaniu działek należy uwzględnić potrzebę zastosowania zieleni izolacyjno - dekoracyjnej rodzimego pochodzenia, w celu poprawienia walorów krajobrazowych i sanitarnych, na obrzeżu inwestycji oraz wewnątrz terenu jako izolację pomiędzy częściami o zróżnicowanym charakterze. W granicach ograniczeń lokalizacyjnych spowodowanych istniejącą infrastrukturą techniczną należy przewidzieć lokalizację zieleni niskiej."

Przy założeniu rygorystycznego przestrzegania ustaleń planu przy lokalizacji inwestycji oraz monitoringu i eksploatacji stacji paliw, wnioskowana lokalizacja nie spowoduje negatywnego wpływu na kontynuowanie obecnego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Ustalenia zmiany planu zostały pozytywnie ocenione w ".Prognozie skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko", wykonanej przez Biuro Geologiczno-Fizjograficzne GEO-F1Z w Kielcach, jako zgodne z wymogami ochrony środowiska, określonymi w aktualnych przepisach prawnych.

Skutki prawne uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym  m.in. art. 36 stanowi: "jeżeli, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy: odszkodowania za poniesiona rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, albo zamiany nieruchomości na inną".
W wyniku przeprowadzonego postępowania projektowego charakter użytkowy analizowanej działki nr 516, nie uległ zmianie, w odczuciu wnoszącego zarzut, projektowana lokalizacja, może obniżyć wartość jego nieruchomości, co po wykazaniu, może docelowo rodzić uprawnienia właściciela do rekompensaty, określonej w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podejmując uchwałę o podjęciu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w terenu, w trybie art.12 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy w Stopnicy działała zgodnie z zakresem zadań własnych oraz kompetencjami gminy określonymi m.in. w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Mając wyłączną kompetencję planowania miejscowego (art.4 ust.1 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym) gmina może, pod warunkiem, że działa
w granicach i na podstawie prawa, samodzielnie kształtować sposób zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz
z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności, które podlega ochronie prawnej. Nie ma jednak charakteru absolutnego, bowiem może być ustawowo ograniczone. Takie właśnie ograniczenia wprowadza m.in. ustawa
o zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc pod uwagę fakt, że gmina, prowadząc procedurę sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działa zgodnie z obowiązującym prawem, w granicach przysługujących gminie - na podstawie art.4 ust.1 wyżej powołanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - władztwa planistycznego, w ramach którego rada gminy ustalając przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy, może naruszyć prawem chroniony interes wnoszącego zarzut. W takim przypadku; gmina nie ma obowiązku uwzględnienia złożonego do projektu planu zarzutu. Obowiązek taki powstaje, gdy naruszony zostanie przepis prawa materialnego. Korzystając z uprawnień wynikających z art. 24 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym odrzuca się w całości zgłoszony zarzut.

§ 2

Uchwałę, w części dotyczącej nieuwzględnienia wniesionych zarzutów, wnoszący mogą zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Krakowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1839

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:23:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-02-04 21:27:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:27:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony