Zarządzenie Nr 1/04 z dnia 6 I 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 stycznia 2004r.

w sprawie powołania  komisji przetargowej

Na podstawie art. 20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.  Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielanie zamówień publicznych w składzie:
1. Helena Rokita - Przewodnicząca komisji
2. Mirosław Siekierski - Sekretarz Komisji
3. Jan Stachurski - Członek Komisji
4. Maria Brońska - Członek Komisji

§ 2

Do zadań komisji przetargowej należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności dokonanie oceny, czy dostawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki, dokonanie oceny ofert oraz zaproponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 3

Komisja przetargowa pracować będzie w oparciu o regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Komisja przetargowa ma charakter stały i będzie prowadzić wszystkie postępowania
o zamówienie publiczne dla potrzeb Gminy w 2004 roku (dla zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 EURO oraz przekraczających 30 000 EURO).

§ 5

Komisja przetargowa każdorazowo rozpoczyna pracę z dniem otrzymania polecenia od Wójta Gminy przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, a kończy pracę nad danym postępowaniem w dniu podpisania umowy, a w przypadku unieważnienia postępowania - po upływie terminów do złożenia protestów i odwołań.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1705

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 22:05:16
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-02-04 22:12:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 22:12:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony