Zarządzenia z 2012r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/12 z 5 stycznia 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 17 stycznia 2001 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Nr 2/12 z 5 stycznia 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Stopnica z dnia 17 stycznia 20011 roku w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 3/12 z 18 stycznia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta

Zarządzenie Nr 4/12 z 23 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 5/12 z 31 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 7/12 z 31 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/12 z 7 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 9/12 z 16 lutego 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/12 z 20 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 11/12 z 29 lutego 2012 roku

w sprawie dzierżawy stałych miejsc handlowych na targowisku w Stopnicy

Zarządzenie Nr 12/12 z 1 marca 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie fizycznej i sportu w roku 2012

Zarządzenie Nr 13/12 z 5 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 14/12 z 14 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 15/12 z 14 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/12 z 19 marca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 17/12 z 27 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 18/12 z 27 marca 2012 roku oraz załączniki

w sprawie powołania komisji konkurswej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 19/12 z 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 20/12 z 2 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/12 z 2 kwietnia 2012 roku

w sprawie zminy zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/12 z 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy an 2012 rok.

Zarządzenie Nr 23/12 z 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/12 z 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 25/12 z 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 26/12 z 26 kwietnia2012 roku oraz regulamin

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 27/12 z 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 28/12 z 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Zarządzenie Nr 29/12 z 8 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 30/12 z 16 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 31/12 z 25 maja 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/12 z 30 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 33/12 z 5 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/12 z 6 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 35/12 z 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 36/12 z 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 37/12 z 2 lipca 2012 roku

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 38/12 z 6 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Kowalczuk

Zarządzenie Nr 39/12 z 6 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agaty Frankiewicz

Zarządzenie Nr 40/12 z 6 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Antoniuk

Zarządzenie Nr 41/12 z 17 lipca 2012 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 43/12 z 18 lipca 2012 roku

w sprawie Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Stopnica z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Kowalczuk.

Zarządzenie Nr 44/12 z 18 lipca 2012 roku

w sprawie Zarządzenia Nr 39/2012 Wójta Gminy Stopnica z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agaty Frankiewicz.

Zarządzenie Nr 45/12 z 18 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Stopnica z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Antoniuk.

Zarządzenie Nr 46/12 z 19 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 47/12 z 20 lipca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowych

Zarządzenie Nr 48/12 z 24 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 49/12 z 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 50/12 z dnia 1 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 51/12 z dnia 01 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/12 z 08 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 53/12 z 08 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/12 z 9 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 55/12 z 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 56/12 z 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/12 z 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Zarządzenie Nr 58/12 z 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 59/12 z 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy.

Zarządzenie Nr 60/12 z 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 61/12 z 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 62/12 z 3 września 2012 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 63/12 z 14 września 2012 roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Zarządzenie Nr 64/12 z 14 września 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 65/12 z 17 września 2012 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 66/12 z 21 września 2012 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i okreslenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 67/12 z 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 68/12 z 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 69/12 z 4 października 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 70/12 z 10 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 71/12 z 10 października 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 72/12 z 19 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 20112 rok.

Zarządzenie Nr 73/12 z 19 października 2012 roku

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika zamawiającego zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 74/12 z 30 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 75/12 z 30 października 2012 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 76/12 z 30 października 2012 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 77/12 z 5 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 78/12 z 5 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 79/12 z 6 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 80/12 z 12 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 81/12 z 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Stopnica na 2013 rok oraz wieloletnie prognozy finansowe gminy na lata 2013 - 2023.

Zarządzenie Nr 82/12 z 22 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 83/12 z 27 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 84/12 z 27 listopada 2012 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.

Zarządzenie Nr 85/12 z 3 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 86/12 z 14 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 87/12 z 20 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 88/12 z 20 grudnia 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 89/12 z 24 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3719

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2012-01-23 11:38:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2012-07-11 08:50:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2012-07-11 08:50:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony