Zarządzenie Nr 16/04 z dnia 29 IV 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 16/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/38/2004 z dnia 13 kwietnia 2004r (pismo Znak:Fn.I-3011/38/2004 z dnia 2004-04-14 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 4 200 zł

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4 600 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 200 zl
w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 970 zł
w § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne   o kwotę 556 zł
w §4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 74 zł
w § 4210 — zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 OOOzł
z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na: utworzenia nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1605

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:37:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 19:00:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 19:00:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony