2015

Wersja do druku

  

Sesja Rady Miejskiej Nr IV

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy odbyła się w dniu 16 stycznia 2015r.

Uchwała Nr V/1/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013 i następne

Uchwała Nr V/2/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz STOWARZYSZENIA "G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr V/3/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr V/4/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej

Uchwała Nr V/5/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Moc Ponidzia"

Uchwała Nr V/6/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr V/7/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/8/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr V/9/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stopnica środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/10/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr V/11/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/12/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/13/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr V/14/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr V/15/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica w 2015r.

Uchwała Nr V/16/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr V/17/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr V/18/2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/19/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 136/2 o pow. 0,0450 ha położonej w Smogorzowie.

Uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego

Uchwała Nr VI/21/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr VI/22/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr VI/23/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/24/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VI/26/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2015 roku

Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energi Elektrycznej

Uchwała Nr VII/31/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr VII/33/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie zmiany ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 uraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica na odcinku od km 73+200 do km 73+666 w miejscowości Stopnica""

Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązanie Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomościami na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 19 czerwiec 2015 roku

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika

Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018

Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika

Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Moc Ponidzia" w związku z realizacją projektu pod nazwą "Muzyczny Tygiel Kultur"

Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie nabycia i zmiany nieruchomości

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie nabycia, zamiany i sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr VIII/50/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Stopnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr VIII/51/2015 z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectw Czyżów i Zaborze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016

Uchwała Nr IX/53/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr IX/54/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie ustalenia regulaminu glosowania wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju na kadencję w latach 2016-2019

Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/21/12 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Uchwała Nr X/58/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XI/59/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr XI/63/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok

Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Nr XI/65/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia formularza informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr XI/66/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XI/68/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Stopnica w 2016 roku

Uchwała Nr XI/69/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 rok

Uchwała Nr XII/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr XII/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XII/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr XII/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr XII/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016

Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stopnicy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr XII/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XII/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2016 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4703

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2015-03-16 11:27:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2015-03-16 11:55:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2015-03-16 11:55:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony